Regulamin

Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl


Platforma sprzedażowa B2B www.inoxa.pl jest prowadzona przez: Inoxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych.


Spis treści:


§1 Definicje
§2 Postanowienia ogólne
§3 Rejestracja na Platformie, Konto Klienta
§4 Użytkownicy
§5 Składanie i realizacja Zamówień dotyczących Towarów
§6 Składanie Zapytań o Produkty Niestandardowe
§7 Płatności
§8 Dostawy Towarów
§9 Reklamacje dotyczące usług dostępu do Platformy
§10 Gwarancja na Towary
§11 Odpowiedzialność
§12 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Zwrot Towarów
§13 Dane osobowe
§14 Newsletter Inoxa
§15 Postanowienia końcowe


§1 Definicje


1  Użyte w postanowieniach Regulaminu pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a) Administrator Platformy - osoba wyznaczona przez Inoxa odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Platformy oraz upoważniona do działania w imieniu Inoxa w zakresie wskazanym w Regulaminie.

b) Baza wiedzy - zestaw funkcjonalności Platformy umożliwiających Użytkownikowi dostęp do przechowywany w ramach Platformy informacji na temat Towarów, w tym ich charakterystyki oraz możliwych zastosowań.

c) Dzień Roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

d) Grupa Klientów - kategoria Klientów, której przypisane są odpowiednie uprawnienia i obowiązki po stronie Klienta oraz Inoxa szczegółowo opisane w treści Regulaminu.

e) Hasło - zestaw znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Subkonta danego Użytkownika w ramach Konta danego Klienta.

f) Inoxa - Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych, prowadząca i administrująca Platformą.

g) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Platformy, w szczególności dokonująca za pośrednictwem Platformy zakupów Towarów lub składająca Zapytanie. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Platformy, w szczególności dokonująca za pośrednictwem Platformy zakupów Towarów lub składająca Zapytanie.

h) Klient niezawodowy - Klient będący osobą fizyczna zawierającą z Inoxa umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym na prowadzenie Konta) lub Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) oraz osoba fizyczna zawierająca z Inoxa umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym na prowadzenie Konta) lub Umowę Sprzedaży, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

i) Konto - zestaw funkcjonalności Platformy przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji w ramach Platformy oraz przechowywany w ramach Platformy zestaw informacji, zawierający w szczególności dane identyfikujące Klienta oraz dane dotyczące historii dokonywanych przez Klienta zakupów. W ramach Konta Klient może tworzyć Subkonta.

j) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Platformy w tym w szczególności dokonujący zakupów Towarów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

k) Koszyk - funkcjonalność Platformy umożliwiająca wyświetlenie Towarów wybranych przez Klienta do zakupu w ramach Zamówienia, modyfikację Zamówienia, a także złożenie Zapytania. Platforma umożliwia utworzenie przez Klienta równocześnie kilku Koszyków (zakładka „Zapisane Koszyki”).

l) Login - adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji Konta (pierwszy Użytkownik) lub zakładania Subkonta (kolejni Użytkownicy), służący do logowania się do Konta lub Subkonta danego Użytkownika.

m) Opiekun Klienta - osoba wyznaczona przez Inoxa, prowadząca bieżącą obsługę Klienta należącego do Grup Klientów: Premium lub VIP, wspierająca Klienta na każdym etapie korzystania ze Platformy.

n) Polityka Prywatności - dokument uszczegóławiający wskazane w Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa, a także określający zakres i sposób zbierania oraz korzystania przez Inoxa informacji zbieranych poprzez wykorzystanie plików „cookies” (polityka „cookies”).

o) Towar - rzecz ruchoma prezentowana przez Inoxa w ramach Platformy, jako rzecz mogąca stanowić przedmiot Zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy oraz przedmiot Umów Sprzedaży zawieranych przez Strony na podstawie Zamówień złożonych przez Klienta.

p) Produkt Niestandardowy - rzecz ruchoma nie stanowiąca Towaru, jednak o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki Towaru; wykonanie lub sprzedaż Produktu Niestandardowego według wskazanej przez Klienta specyfikacji mogą zostać zrealizowane przez Inoxa na warunkach indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Klientem i Inoxa.

q) Regulamin- niniejszy „Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl”.

r) Reklamacja - oświadczenie wiedzy Klienta, zawierające zastrzeżenia co do: usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy (świadczenia usług drogą elektroniczną) lub wykonania Umowy Sprzedaży, w tym zgodności Towaru z Umowa Sprzedaży.

s) Platforma - administrowana przez Inoxa internetowa platforma sprzedażowa B2B (platforma e-commerce) dostępna pod adresem www.inoxa.pl.

t) Strona, Strony - w zależności od kontekstu Inoxa oraz/lub Klient.

u) Subkonto - zestaw funkcjonalności Platformy dostępny dla poszczególnych Użytkowników.

v) Użytkownik - osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Konta (w ramach ich indywidualnych Subkont) w jego imieniu (ew. sam Klient będący osobą fizyczną). Wyróżnia się następujące kategorie Użytkowników:

i) Administrator
ii) Użytkownik Podstawowy
iii) Księgowość

Każdej kategorii Użytkowników przysługuje odrębny zestaw uprawnień do korzystania z funkcjonalności Platformy, opisany szczegółowo w Regulaminie.

w) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana przez Klienta oraz Inoxa za pośrednictwem Platformy, na której treść składa się Zamówienie oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu.

x) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta złożone Inoxa za pośrednictwem Platformy (formularza Zamówienia dostępnego z poziomu Konta Klienta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży; Zamówienie stanowi złożoną Inoxa przez Klienta ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w odpowiednich postanowieniach Regulaminu.

y) Zapytanie - złożone Inoxa przez Klienta za pośrednictwem Platformy zapytanie o:

i) możliwość i warunki sprzedaży Produktu Niestandardowego, w tym jego ceny, specyfikacji technicznej, warunków dostawy
ii) szczegółowe warunki realizacji Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów.


§2 Postanowienia ogólne


1  Regulamin określa:

a) zasady i warunki świadczenia przez Inoxa na rzecz Klienta usługi dostępu i umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Platformy (w powyższym zakresie Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w tym:

o  zapoznawanie się przez Klienta z aktualnym asortymentem Towarów,

o  dokonywanie przez Klienta Zamówień,

o  składanie przez Klienta Zapytań,

o  utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie informacji dotyczących dokonanych uprzednio Zamówień oraz zawartych na ich postawie Umów Sprzedaży,

o  korzystanie z Bazy Wiedzy,

o  przesyłanie newslettera.

Szczegółowy opis usługi (funkcjonalności Platformy) zawierają postanowienia §4 Regulaminu.

b) zasady i warunki dokonywania przez Klienta Zamówień Towarów, a także zawierania oraz wykonania przez Inoxa oraz Klienta zawartych na podstawie Zamówień Umów Sprzedaży, w tym prawa i obowiązki Stron, warunki opłatności, zasady realizacji dostaw oraz informacje o charakterze porządkowym (w powyższym zakresie Regulamin współtworzy wraz z odpowiednim Zamówieniem treść Umowy Sprzedaży).

2  Korzystanie z Platformy, w tym składanie Zamówień na Towary dostępne w asortymencie Platformy oraz Zapytań możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii Platformy lub prac konserwacyjnych Platformy.

3  Zawarcie przez Klienta z Inoxa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez:

a) zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu
b) dokonanie rejestracji Klienta i założenie Konta, zgodnie z procedurą określoną w §3 Regulaminu.

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Inoxa usługi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy oraz zawierania Umów Sprzedaży. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub odpowiednimi, znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.

4  Przeglądanie Towarów prezentowanych na stronach Platformy nie wymaga rejestracji Klienta, ani posiadania Konta.

5  Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: Google Chrome w wersji co najmniej 48.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej, Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Safari w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej – z włączoną obsługą JavaScript, Flash, a w celu składania Zamówień oraz otrzymywania newslettera także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6  Zabronione jest korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także w sposób niezgodny z Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7  Platforma i poszczególne jej komponenty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do korzystania z Platformy, które nie zostały przyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2001 r. o bazach danych) pozostają zastrzeżone na rzecz Inoxa lub podmiotów udzielających Inoxa licencji na korzystanie z poszczególnych utworów i innych przedmiotów praw wyłącznych wchodzących w skład Platformy.

8  Dostawy Towarów dokonywane na podstawie Umów Sprzedaży będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

9  Językiem stosowanym w ramach Platformy oraz w toku komunikacji między Stronami jest język polski.


§3 Rejestracja na Platformie, Konto Klienta


1  Rejestracja Klienta w ramach Platformy (założenie Konta) następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.

2  Dokonując rejestracji Klient oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Platformy w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.

3  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu w formie elektronicznej i kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”, Inoxa dokona weryfikacji poprawności danych oraz – w przypadku pozytywnej weryfikacji – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji.

4  Inoxa zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez Klienta przez Klienta w trakcie rejestracji oraz odmowy rejestracji Klienta, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tychże danych, a w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości po dokonaniu aktywacji Konta, także prawo uniemożliwienia Klientowi dostępu do Konta.

5  Rejestracja w ramach Platformy jest dobrowolna i nieodpłatna.

6  Do korzystania z Platformy za pośrednictwem danego Konta uprawniony jest wyłącznie Klient, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Kont zarejestrowanych przez innych Klientów, a także udostępnianie własnego Konta innym Klientom.

7  Klient korzysta z Konta za pośrednictwem Użytkowników oraz utworzonych przez Użytkowników indywidualnych Subkont. Kategorie Użytkowników oraz ich uprawnienia wskazane zostały w §5 Regulaminu.

8  Każdorazowe logowanie się przez Użytkownika do przypisanego danemu Użytkownikowi Subkonta wymaga podania Loginu oraz Hasła danego Użytkownika.

9  Login dla Subkont poszczególnych Użytkowników jest określane przez Użytkownika posiadającego w ramach danego Konta status „Administratora”, podczas rejestracji:

a) Konta – w przypadku pierwszego Użytkownika dokonującego rejestracji Konta, który automatycznie uzyskuje status „Administratora”

b) Subkonta – w przypadku kolejnych Użytkowników, upoważnionych przez Klienta do korzystania z Konta.

10  Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego uprawniony jest dany Użytkownik.

11  Hasło Użytkownika musi składać się z co najmniej 8 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.

12  Login danego Użytkownika nie może zostać zmieniony w odniesieniu do danego Subkonta po dokonaniu jego rejestracji; w przypadku konieczności zmiany Loginu należy usunąć Subkonto danego Użytkownika, a następnie założyć nowe Subkonto z nowym Loginem.

13  Hasło Użytkownika może zostać w dowolnym momencie zmienione samodzielnie przez danego Użytkownika za pomocą ustawień Subkonta lub za pomocą funkcjonalności „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej na stronie logowania się do Platformy.

14  Konto posiada następujące funkcjonalności (niektóre z funkcjonalności są dostępne tylko dla wybranej kategorii Użytkowników, zgodnie z opisem wskazanym w §5 Regulaminu):

a) edycja danych kontaktowych;

b) edycja danych billingowych;

c) zmiana Haseł do Konta (Subkont);

d) składanie Zamówień i Zapytań;

e) tworzenie i edycja Koszyków;

f) dostęp do dokumentów handlowych Klienta (historia transakcji, faktury, itp.);

g) dodawanie Subkont Użytkowników przez wybranie opcji „Dodaj użytkownika”;

h) usuwanie powiązań pomiędzy Subkontem Użytkownika a Kontem;

i) dodawanie, edycja oraz archiwizacja placówek stanowiących wskazane przez Klienta adresy dostaw Towarów (zarządzanie placówkami odbywa się poprzez zakładkę „Książka adresowa”);

j) składanie Reklamacji poprzez formularz reklamacyjny;

k) dostęp do danych dotyczących rozliczeń Klienta z tytułu Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta.

15  Dokonywanie przez Klienta czynności wymagających skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Konta odbywa się za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta dostępnego po zalogowaniu się do Konta.

16  Klient ma prawo zażądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Klient może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Administratora Platformy lub Opiekuna Klienta.

17  Usunięcie Konta jest nieodpłatne.

18  Inoxa zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi), w szczególności:

a) w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b) w przypadku korzystania przez Klienta z Platformy w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

c) w przypadku podejmowania przez Klienta działań, które w ocenie Inoxa mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy Inoxa.

19  O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Inoxa poinformuje Klienta przesyłając Klientowi wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta.

20  Usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy.

21  Inoxa ma prawo anulować złożone Zamówienia, a także odstąpić od Umów Sprzedaży zawartych na podstawie Zamówień przyjętych do realizacji – w terminie [3] dni od dnia zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta.

22  W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub podejmowanie przez Klienta działań, które w ocenie Inoxa mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy Inoxa, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Klienta, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Klienta takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie i sposób wskazany przez Inoxa, przy czym decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Inoxa według własnego uznania i własnej oceny.


§4 Użytkownicy


1  Wyróżnia się następujące kategorie Użytkowników:

a) Administrator

b) Użytkownik Podstawowy

c) Księgowość

2  Przez Użytkownika posiadającego status „Administratora” rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną lub osobę fizyczną upoważnioną przez Klienta:

a) wskazaną jako „Administrator” w trakcie rejestracji Konta lub

b) której osoba, o której mowa w pkt a., udzieliła po dokonaniu rejestracji Klienta uprawnień „Administratora”.

3  Użytkownik posiadający status „Administratora” jest uprawniony do korzystania z wszystkich funkcjonalności Platformy dostępnych Klientom (zgodnie z tabelą w pkt 7 poniżej), a ponadto jest upoważniony do administrowania w imieniu Klienta Kontem danego Klienta w pełnym zakresie umożliwionym funkcjonalnością Platformy.

4  Przez Użytkownika posiadającego status „Użytkownika Podstawowego” lub „Księgowości” rozumie się osobę fizyczną, dla której Administratora utworzył Subkonto udzielając uprawnień „Użytkownika Podstawowego” lub „Księgowości”.

5  Użytkownicy posiadający status „Użytkownika Podstawowego” oraz Użytkownicy posiadający status „Księgowości” są uprawnieni do korzystania jedynie z niektórych funkcjonalności Platformy dostępnych Klientom – określonych zgodnie z tabelą w pkt 7 poniżej.

6  Klient może utworzyć dowolną liczbę Subkont dla Użytkowników posiadających status „Administratorów”, „Użytkowników Podstawowych” oraz „Księgowości”.

7  Uprawnienia poszczególnych kategorii Użytkowników (w przypadku, gdy uprawnienie przysługuje danemu Użytkownikowi, zostało oznaczone w tabeli słowem „TAK”, w przypadku gdy nie przysługuje – symbolem „–” ):

 


Uprawnienie


Księgowość Użytkownik podstawowy Administrator
edycja danych kontaktowych Użytkownika w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu użytkownika TAK TAK TAK
zmiana Hasła


TAK

TAK TAK
dostęp do dokumentów handlowych Klienta
TAK

TAK TAK
składanie Zamówień i Zapytań -
TAK

TAK
tworzenie i edycja Koszyków -
TAK

TAK
edycja danych billingowych w zakresie następujących danych: nazwa Klienta, adres siedziby Klienta, nr telefonu - -
TAK

dodawanie Subkont dla Użytkowników przez wybranie opcji "Dodaj nowego pracownika" - -
TAK

usuwanie powiązań pomiędzy Subkontami a Kontem - -
TAK

dodawanie, edycja oraz archiwizacja placówek (zarządzanie placówkami odbywa się poprzez zakładkę "Książka adresowa") - -
TAK8  Korzystanie z funkcjonalności „Edycja danych kontaktowych” odbywa się poprzez wybranie przycisku „Zgłoś korektę danych kontaktowych” w panelu Użytkownika. Wniosek o korektę danych przekazywany jest do Administratora Platformy, który – po weryfikacji wniosku – dokonuje zmian danych wskazanych we wniosku.

9  Korzystanie z funkcjonalności „Edycja danych bilingowych” odbywa się poprzez wybranie przycisku „Zgłoś korektę danych firmowych” w panelu Klienta. Wniosek o korektę danych przekazywany jest do Administratora Platformy, który – po weryfikacji wniosku – dokonuje zmian danych wskazanych we wniosku.


§5 Składanie i realizacja Zamówień dotyczących Towarów


[Kwestie ogólne]

1  Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Platformy, a także treści wyświetlane lub przesyłane Klientowi za pośrednictwem Platformy, w szczególności wszelkie informacje o Towarach prezentowanych w ramach Platformy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy – Kodeks Cywilny, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 ustawy – Kodeks Cywilny.

2  Ceny Towarów wskazane przez Inoxa na stronach internetowych Platformy

a) określone są w złotych polskich (PLN),

b) określone są jako ceny netto (nie uwzględniają podatku VAT) – odpowiednie kwoty podatku VAT zostaną doliczone do cen netto Towarów na etapie składania przez Klienta Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) zawierają koszt standardowego opakowania,

d) nie zawierają kosztów dostawy Towarów objętych Zamówieniem – koszty dostawy zostaną doliczone do wartości Zamówienia zgodnie Regulaminem oraz dokumentami „Warunki Dostaw” i „Warunki Płatności”.

3  Inoxa zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w dowolnym czasie.

4  Zmiana cen Towarów nie stanowi zmiany Regulaminu.

5  Zmiana cen Towarów nie odnosi skutku w stosunku do Towarów objętych Zamówieniami przyjętymi przez Inoxa do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny Towaru, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.

6  Inoxa zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnej oraz wyprzedaży określonych Towarów na zasadach i przez okresy każdorazowo określone w odrębnych regulaminach.

[Złożenie Zamówienia]

7  Podstawą dla zawarcia przez Strony Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Platformy Zamówienia określającego w szczególności:

a) rodzaj i ilość zamawianych Towarów,

b) cenę zamawianych Towarów,

c) wybrany przez Klienta sposób dostawy,

d) wybrany przez Klienta sposób zapłaty ceny Towarów oraz kosztów dostawy.

8  W celu złożenia Zamówienia na Towar Klient powinien:

a) zalogować się do Platformy za pośrednictwem swojego Konta;

b) w dostępnym polu opisanym jako „Ilość” wskazać liczbę egzemplarzy zamawianego Towaru, przy czym w przypadku wskazania przez Użytkownika ilości sztuk innej niż wielokrotność liczby sztuk Towaru znajdujących się w pojedynczym opakowaniu, ilość sztuk Towaru zostanie automatycznie zaokrąglona w górę do ilości sztuk zawartych w odpowiedniej ilości pełnych opakowań danego Towaru (zgodnie z informacją na karcie Towaru);

c) po dokonaniu wyboru Towaru i ilości sztuk – kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,

d) po dokonaniu wyboru w sposób wskazany powyżej wszystkich Towarów i ich ilości objętych danym zamówieniem – kliknąć przycisk „Zamawiam”;

e) wybrać formę płatności zgodnie Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Płatności”

f) wybrać sposób dostawy zgodnie Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Dostaw”

g) wskazać adres dostawy – wybierając z katalogu placówek zawartych na zakładce „Książka Adresowa” w ramach panelu Klienta;

h) kliknąć przycisk „Zamawiam”.

9  O ile niniejszy Regulamin, aktualna treść dokumentu „Warunki Dostaw” lub warunki aktualnych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych nie stanowią inaczej – koszty dostawy Towarów ponosi wyłącznie Klient.

10  Koszty dostawy Towarów zostaną automatycznie doliczone do wartości Zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta.

11  Koszty dostawy Towarów zależą od:

a) wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru do Klienta (zgodnie z Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Dostaw”),

b) wybranego przez Klienta sposobu płatności (zgodnie z Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Płatności”),

c) wartości Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem,

d) ilości Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem,

e) ewentualnych aktualnych promocji prowadzonych przez Inoxa.

12  Całkowita wartość Zamówienia obejmująca łączną cenę brutto Towarów oraz koszty dostawy Towarów objętych Zamówieniem podawana jest Klientowi przed złożeniem Zamówienia przez Klienta w ramach zakładki „Koszyk”, po uprzednim określeniu przez Klienta przedmiotu ewentualnego Zamówienia oraz dokonaniu wyboru sposobu dostawy Towarów i sposobu płatności.

13  Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Inoxa oferty zawarcia przez Klienta z Inoxa Umowy Sprzedaży objętego Zamówieniem Towaru lub Towarów.

14  W chwili skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia Klientowi zostanie przesłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.

15  Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym (lub w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta).


[Przyjęcie Zamówienia do realizacji]

16  Po otrzymaniu zamówienie Inoxa przeprowadzi weryfikację Zamówienia pod kątem jego prawidłowości oraz możliwości realizacji.

17  Po przeprowadzeniu weryfikacji Zamówienia, Inoxa, w terminie [2] dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, prześle Klientowi:

a) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub

b) odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji

przy czym, w przypadku nie złożenia przez Inoxa żadnego oświadczenia wskazanym wyżej terminie uznaje się, że Inoxa odmówiła przyjęcia Zamówienia do realizacji.

18  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta.

19  Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez Inoxa oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia, co stanowi zawarcie pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży dotyczącej Towaru lub Towarów w ilości sztuk oraz za cenę wynikającą z treści Zamówienia, a także zobowiązuje Klienta do pokrycia określonych w Zamówieniu kosztów dostawy Towarów do placówki wskazanej przez Klienta w Zamówieniu.

20  W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy Towaru lub Towarów (np. z powodu braku dostępności Towaru w magazynie), Inoxa odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji informując o tym Klienta w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany w formularzu rejestracyjnym (lub w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta), proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.

21  Określony przez Inoxa termin dostawy Towarów zależy m.in. od rodzaju Towaru oraz aktualnej dostępności Towarów w magazynie Inoxa. Aktualnie proponowany przez Inoxa termin dostawy poszczególnych Towarów jest wskazany każdorazowo w opisie zawartym na karcie danego Towaru, udostępnionym Klientowi w ramach Platformy.

22  W przypadku, gdy istnieje możliwość zrealizowania dostawy Towaru lub Towarów, jednak w ocenie Inoxa istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia terminu dostawy Towarów wskazanego w opisie zawartym na karcie Towaru dostępnym w ramach Platformy, Inoxa, przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, poinformuje o tym Klienta w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub ustalony w ramach późniejszej jego aktualizacji przez Klienta:

a) wskazując rzeczywisty maksymalny termin dostawy Towarów oraz

b) wyznaczając jednocześnie Klientowi termin na ewentualne anulowanie złożonego Zamówienia;

w przypadku nie anulowania Zamówienia przez Klienta Inoxa prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji z terminem dostawy Towarów zgodnym z treścią informacji przesłanej uprzednio Klientowi.

23  W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji jak również braku akceptacji zaproponowanych przez Inoxa alternatywnych rozwiązań dotyczących realizacji przedmiotu Zamówienia, Zamówienie uznaje się za niebyłe, a wszelkie ewentualne płatności uprzednio dokonane przez Klienta na rzecz Inoxa w związku ze złożonym Zamówieniem podlegać będą niezwłocznie zwrotowi na rzecz Klienta.

[Wykonanie Umowy Sprzedaży]

24  Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływu.

25  W terminie wskazanym w przesłanym Klientowi potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, Inoxa, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, przekaże Towary do wysyłki firmie kurierskiej lub – odpowiednio – umożliwi Klientowi odbioru osobistego Towarów objętych Zamówieniem w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).

26  W związku z realizacją Zamówienia, do Klienta wysyłana jest na adres e-mail wskazany przy rejestracji Klienta lub zmieniony później przez Klienta zgodnie z Regulaminem, komunikacja dotycząca przebiegu realizacji Zamówienia (status Zamówienia).

27  Termin dostarczenia Towarów Klientowi widoczny w statusie Zamówienia, dostępnym po zalogowaniu się do Konta Klienta ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie jest wiążący dla żadnej ze Stron.

28  Inoxa nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży z powodu podania przez Klienta błędnych danych, o których mowa w pkt 7 powyżej (w szczególności danych dotyczących adresu dostawy).

29  Szczegółowe prawa i obowiązki Stron dotyczące realizacji Zamówień w zakresie płatności za złożone Zamówienia określają postanowienia §8 Regulaminu oraz dokumentu „Warunki Płatności”.

30  Szczegółowe prawa i obowiązki Stron dotyczące realizacji Zamówień w zakresie dostaw Towarów określają postanowienia §9 Regulaminu oraz dokumentu „Warunki Dostaw”.

[Zmiana lub anulowanie przez Klienta Zamówienia przyjętego przez Inoxa do realizacji]

31  Zmiana lub anulowanie przez Klienta złożonego Zamówienia, które zostało przyjęte przez Inoxa do realizacji, możliwe są wyłącznie za zgodą Inoxa, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Inoxa, z zastrzeżeniem uprawnień Klienta wynikających z odmiennych postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

32  Wniosek o zmianę przedmiotu lub anulowanie Zamówienia, Klient może złożyć drogą elektroniczną na adres poczta@inoxa.pl lub w drodze kontaktu telefonicznego z Inoxa (na nr tel. wskazane w ramach Platformy).

33  Anulowanie Zamówienia staje się prawnie skuteczne od momentu przesłania przez Inoxa oświadczenia o wyrażeniu zgody na anulowanie Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

34  Zmiana przedmiotu Zamówienia staje się prawnie skuteczna od momentu przesłania przez Inoxa potwierdzenia nowych warunków Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

35  Zmiana przedmiotu Zamówienia może wiązać się ze zwiększeniem ceny.


§6 Składanie Zapytań o Produkty Niestandardowe


1  Złożenie Zamówienia na Produkt Niestandardowy nie jest możliwe za pośrednictwem Platformy.

2  Klient za pośrednictwem Platformy może złożyć Zapytanie dotyczące Produktu Niestandardowego wraz ze szczegółowym opisem parametrów Produktu Niestandardowego.

3  Uzgodnienie możliwości oraz ewentualnych szczegółowych warunków sprzedaży i dostarczenia Produktu Niestandardowego następuje w drodze bezpośredniej komunikacji oraz indywidualnych uzgodnień pomiędzy Inoxa a Klientem.


§7 Płatności


1  Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty za dane Zamówienie każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

2  Zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w czasie składania Zamówienia, cena Towaru może zostać zapłacona w jeden z następujących sposobów:

a) płatność z góry, tj. przed wysyłką przedmiotu Zamówienia (Towaru lub Towarów), przelewem bankowym na rachunek bankowy Inoxa wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji (zapłata powinna nastąpić w całości, nie później niż w terminie [3] dni od przesłania przez Inoxa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji);

b) płatność za pobraniem – gotówką do rąk kuriera, przy odbiorze przedmiotu Zamówienia w miejscu dostawy;

c) płatność z odroczonym terminem (zgodnie z §4 pkt 7 „Odroczony termin płatności”).

3  Prawo dokonania płatności za nowe Zamówienie w odroczonym terminie nie przysługuje Klientowi w przypadku:

a) posiadania przez Klienta przeterminowanych płatności lub nieuregulowanych odsetek za opóźnienie w płatności z tytułu wcześniej złożonych Zamówień (Umów Sprzedaży) – do czasu uregulowania zadłużenia;

b) przekroczenia w przypadku złożenia Zamówienia przyznanego Klientowi limitu kredytowego – do czasu dokonania stosownych płatności, tj. do poziomu zapewniającego realizację nowego Zamówienia w ramach przyznanego limitu kredytowego.

4  Płatności w ramach Platformy są dokonywane w złotych polskich (PLN).

5  Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należnych kwot na rachunku bankowym wskazanym w treści faktury VAT.

6  W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry (pkt 2.a) i nie dokonania pełnej płatności w terminie [3] dni od przesłania przez Inoxa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Inoxa uprawniona będzie do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) – według swojego wyboru – w całości lub w części, co do której nie nastąpiła zapłata w terminie [3] dni od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie płatności, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

7  Szczegółowe zasady dokonywania płatności określone są w dokumencie „Warunki Płatności”.


§8 Dostawy Towarów


1  Klient dokonuje wyboru adresu dostawy (placówki) i sposobu dostawy Towarów objętych danym Zamówieniem każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.

2  Inoxa zamieszcza w ramach Platformy na odpowiednich kartach Towarów i bieżąco aktualizuje informację o liczbie Dni Roboczych (liczonych od momentu przyjęcia przez Inoxa Zamówienia do realizacji), w ciągu których może nastąpić wysłanie przesyłki z Towarami stanowiącymi przedmiot Zamówienia lub osobisty odbiór Towarów w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno), z zastrzeżeniem, że informacja taka ma charakter wyłącznie orientacyjny.

3  Podawany w ramach Platformy czas wysłania przesyłki z Towarami objętymi Zamówieniem uwzględnienia czas potrzebny na skompletowanie wszystkich zamówionych Towarów oraz jest uzależniony jest od aktualnej dostępności takich Towarów.

4  Dostawy Towarów na rzecz Klienta realizowane będą w terminach i na zasadach wskazanych w:

a) przesłanym przez Inoxa potwierdzeniu przyjęcia danego Zamówienia do realizacji,

b) Regulaminie (w szczególności w niniejszym paragrafie) oraz

c) dokumencie „Warunki dostaw”.

5  Zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w czasie składania Zamówienia, poszczególne Zamówienia Towarów będą realizowane poprzez:

a) wysyłkę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres placówki wskazanej przez Klienta w Zamówieniu, znajdującej się na terytorium rzeczpospolitej Polskiej, lub

b) odbiór osobisty Towarów w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).

6  Dostawa (tj. przekazanie Towarów przez Inoxa do wysyłki firmie kurierskiej) lub – odpowiednio – umożliwienie Klientowi odbioru osobistego Towarów objętych Zamówieniem realizowane będą przez Inoxa w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.

7  Wskazany przez Inoxa w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji termin dostawy Towarów (tj. przekazania Towarów przez Inoxa do wysyłki firmie kurierskiej) lub – odpowiednio – umożliwienia Klientowi odbioru osobistego Towarów objętych Zamówieniem będzie liczony:

a) w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności – od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji,

b) w przypadku wyboru formy płatności przelewem z góry – od dnia otrzymania przez Inoxa płatności całości należności z tytułu danego Zamówienia (cena towarów brutto, powiększona o koszty dostawy).

8  Warunkiem realizacji dostawy Towarów w przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności przelewem z góry jest uprzednie dokonanie przez Klienta płatności za zamówiony Towar.

9  Wysyłka Towarów wykonywana jest przez Inoxa w Dniach Roboczych, w godzinach pracy Inoxa podanych na stronie internetowej Platformy.

10  Odbiór osobisty Towarów w siedzibie Inoxa możliwy jest w Dniach Roboczych, w godzinach pracy Inoxa podanych na stronie internetowej Platformy.

11  W przypadku nieodebrania zakupionych Towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta:

a) ponowna wysyłka Towarów zostanie realizowana na koszt Klienta także w przypadku, gdy w przypadku pierwszej wysyłki Klient nie ponosił jej kosztów oraz

b) Klient pokryje wszelkie ewentualne dodatkowe koszty poniesione z tego powodu przez Inoxa (koszt odbioru Towarów, koszt magazynowania Towarów, koszt ponownego przygotowania Towaru do wysyłki itp.).

12  Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Inoxa z tytułu opóźnienia w realizacji dostaw Towarów. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

13  Szczegółowe zasady dokonywania dostaw określone są w dokumencie „Warunki Dostaw”.


§9 Reklamacje dotyczące usług dostępu do Platformy


1  Klient może składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Inoxa usług polegających na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy (usług świadczonych drogą elektroniczną).

2  Reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną należy składać:

a) w formie wiadomości e-mail wysyłanych na adres b2b@inoxa.pl lub

b) pisemnie na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).

3  Klient zobowiązany jest zgłosić Reklamację najpóźniej w terminie [7] dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki, wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły i nie zostały zgłoszone w tym terminie mogą nie być uznane przez Inoxa.

4  W zgłoszeniu Reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

a) nazwę Klienta,

b) dane osoby składającej Reklamację w imieniu Klienta,

c) adres do korespondencji oraz adres e-mail (jeżeli są inne niż adres i adres e-mail wskazane przez Klienta w ramach Konta),

d) przedmiot Reklamacji oraz

e) okoliczności uzasadniające Reklamację.

5  Reklamacja jest rozpatrywana przez Inoxa w terminie [14] dni od dnia jej wniesienia.

6  Inoxa niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji przedstawia Klientowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.


§10 Gwarancja na Towary


1  Inoxa udziela Klientowi 12-miesięcznej gwarancji na Towary objęte złożonymi przez Klienta Zamówieniami, przyjętymi do realizacji przez Inoxa w zakresie:

a) wad fizycznych Towarów (wady jakościowe) oraz

b) zgodności ilościowej Towarów z zamówieniem (wady ilościowe).

2  Okres gwarancji na Towary w zakresie wad jakościowych rozpoczyna bieg od dnia wystawienia Klientowi faktury obejmującej należność z tytułu realizacji Zamówienia, którym takie Towary zostały objęte.

3  Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych obejmuje wyłącznie odpowiedzialność Inoxa za wady fizyczne Towarów o charakterze wad produkcyjnych, które zostaną ujawnione i zgłoszone Inoxa przez Klienta w ramach procedury reklamacji opisanej poniższymi postanowieniami.

4  Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych nie obejmuje części szybko się zużywających, których zużycie wynika z normalnej eksploatacji.

5  Gwarancją na Towary w zakresie wad jakościowych nie są objęte wady będące skutkiem nieodpowiedniego, nieprawidłowego, błędnego lub niedbałego użytkowania Towaru, w tym nadmiernego obciążenia lub nieodpowiedniej eksploatacji Towaru przez Klienta lub osoby trzecie.

6  Podstawą roszczeń Klienta z tytułu gwarancji na Towary w zakresie wad jakościowych nie mogą być jakiekolwiek informacje lub zapewnienia zawarte na stronach internetowych Inoxa lub jej dostawców, a także w stosowanych przez Inoxa lub jej dostawców ofertach handlowych, w katalogach, folderach i innych materiałach reklamowych.

7  W zakresie gwarancji dotyczącej wad ilościowych Strony uznają za dopuszczalne (nie traktują jako wady) występujące różnice ilościowe pomiędzy ilością Towarów objętych Zamówieniem oraz ilością dostarczonych Towarów Klientowi, jeżeli różnica taka nie przekracza 2% Towarów określonego rodzaju.

8  W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia dostawy Towaru lub Towarów Klient:

a) zbada doręczony Towar lub Towary pod względem ilościowym oraz jakościowym,

b) w razie stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych Towarów – złoży Inoxa Reklamację, zawiadamiając Inoxa o niekompletności przesyłki lub o ujawnieniu wad jakościowych Towaru lub Towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji w zakresie wad ilościowych oraz wad jakościowych Towarów.

9  Reklamacja dotycząca wad ilościowych lub wad jakościowych Towarów powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów, pod rygorem jej bezskuteczności:

a) za pomocą formularza „Reklamacje” dostępnego dla Użytkowników w ramach Konta Klienta po zalogowaniu, lub

b) pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno), lub

c) pocztą elektroniczną po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.inoxa.pl.

10  Składając Reklamację Klient powinien wykazać dokonanie zakupu Towaru objętego Reklamacją od Inoxa.

11  Klient dostarczy Inoxa Towary objęte Reklamacją wysyłając je na koszt Inoxa na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Inoxa.

12  Reklamacje rozpatrywane są przez Inoxa w terminie [30] dni od daty otrzymania przez Inoxa Towaru objętego Reklamacją.

13  Inoxa niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawia Klientowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

14  W przypadku uznania Reklamacji przez Inoxa:

a) Inoxa na własny koszt dostarczy Klientowi w miejsce Towarów wadliwych lub brakujących odpowiednie Towary, które będą fabrycznie nowe i wolne od wad,

b) a jeśli będzie to niemożliwe – Klient będzie uprawniony do:

o  odstąpienia od Umowy Sprzedaży w zakresie wadliwego Towaru zwrotu Towaru realizowanego na zasadach opisanych w §13 Regulaminu z prawem do żądania zwrotu zapłaconej Inoxa ceny Towarów lub

o  żądania odpowiedniego obniżenia przez Inoxa ceny Towaru.

15  Jeżeli Reklamacja okaże się niezasadna (tj. Towar jest wolny od wad objętych gwarancją), Inoxa:

a) zwróci Towar Klientowi,

b) obciąży Klienta kosztami transportu Towaru (w zakresie przesłania Towaru do Inoxa oraz odesłania Towaru do Klienta) oraz

c) obciąży Klienta kosztami sprawdzenia Towaru przez rzeczoznawcę na okoliczność występowania wad Towaru.

16  W przypadku zwłoki Klienta z zapłatą ceny Towaru objętego Reklamacją Inoxa ma prawo wstrzymać się z realizacją obowiązków gwarancyjnych do chwili zapłaty przez Klienta pełnej kwoty zaległości.

17  Z uwagi na przewidzianą powyższymi postanowieniami odpowiedzialność Inoxa z tytułu gwarancji, odpowiedzialność Inoxa z tytułu rękojmi za wady Towarów wobec Klientów innych niż Konsumenci w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jest wyłączona. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, w tym § 10 nie wyłączają̨ ani nie ograniczają̨ wynikających z przepisów prawa uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci.


§11 Odpowiedzialność


1  Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Inoxa względem Klienta, z tytułu umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy oraz wykonania Umów Sprzedaży, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności jest ograniczona:

a) wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Klienta (damnum emergens),

b) w przypadku szkód związanych z danym Zamówieniem – do kwoty netto ceny Towaru objętego przedmiotem Zamówienia,

c) w pozostałych przypadkach – do kwoty 5 000 złotych.

2  Powyższe ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowani do Klientów niezawodowych.


§12 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Zwrot Towarów


[Prawo do odstąpienia od Umowy przysługujące Klientowi niezawodowemu]

1  Postanowienia zawarte w niniejszej sekcji stosuje się do Klienta niezawodowego.

2  Klient niezawodowy uprawniony jest do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.

3  Bieg terminu, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4  Dla zachowania terminu wskazanego w ust. 3 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5  W przypadku złożenia przez Klienta niezawodowego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed potwierdzeniem przez Zamówienia do realizacji, Zamówienie zostanie anulowane.

6  Klient niezawodowy, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować́ Inoxa o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w oświadczenia poprzez:

a) pismo wysłane pocztą na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno),

b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: b2b@inoxa.pl

7  Klient niezawodowy może skorzystać ze wzoru znajdującego się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu lub skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8  Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient niezawodowy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9  W przypadku skorzystania przez Klienta niezawodowego z uprawnienia do odstąpienia od umowy, Inoxa zwróci Klientowi niezawodowemu wszystkie uiszczone przez niego należności, w tym koszty dostarczenia Towarów oraz wystawi i prześle odpowiednią fakturę korygującą.

10  Zwrot należności nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Inoxa oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11  Jeżeli Klient niezawodowy wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Inoxa, Inoxa nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi niezawodowemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12  Inoxa dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient niezawodowy, chyba że Klient niezawodowy wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13  Klient niezawodowy, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić Inoxa Towar, niezwłocznie, jednak nie później niż̇ 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient niezawodowy może zwrócić Towar:

a) w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) lub na inny adres wskazany przez Inoxa

b) poprzez odesłanie towaru na adres siedziby Inoxa przesyłką pocztową lub kurierską.

14  Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient niezawodowy.

15  Klient niezawodowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi niezawodowemu w odniesieniu do umów:

a) których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta niezawodowego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

[Odstąpienie od umowy przez Klientów innych niż Klienci niezawodowi]

17  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta niebędącego Klientem zawodowym jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inoxa, która może zostać wyrażona w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

a) Towar znajduje się w stałych zasobach magazynowych Inoxa (nie jest możliwy zwrot Towarów, które nie znajdują się w stałej sprzedaży) oraz

b) w chwili odstąpienia nie upłynął termin [30] dni od dnia wystawienia faktury dotyczącej Zamówienia obejmującego dany Towar lub Towary.

18  Nie jest możliwe odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz zwrot Towaru, pomimo spełnienia warunków określonych w pkt 17 powyżej, jeżeli zwracany Towar był używany.

19  Zwrot Towaru lub Towarów następuje:

a) na koszt Klienta, o ile Strony nie uzgodniły inaczej,

b) na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) lub na inny adres wskazany przez Inoxa.

20  W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Towaru bez zachowania warunków wskazanych w pkt 18-19 powyżej, Klient jest zobowiązany odebrać od Inoxa Towar lub Towary w terminie [3] dni od dnia poinformowania Klienta przez Inoxa o nieuwzględnieniu zwrotu i obowiązku odebrania Towaru.

21  W przypadku uznania zwrotu Towaru, Inoxa zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez Klienta z tytułu zakupu Towaru (bez kosztów dostawy bądź jakichkolwiek innych kosztów związanych z zakupem poniesionych przez Klienta) oraz wystawi i prześle Klientowi odpowiednią fakturę korygującą.

22  Zwrot ceny zwróconych Towarów następuje:

a) przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności (w przypadku, gdy płatność za Towar była realizowana przelewem) lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (jeżeli płatność była realizowana za pobraniem, gotówką do rąk kuriera),

b) w terminie [14] dni od dnia, w którym Towar został dostarczony na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) lub inny wskazany przez Inoxa adres.

§13 Dane osobowe


1  Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników przekazanych Inoxa w związku z rejestracją w ramach Platformy jest Inoxa.

2  Inoxa przetwarza dane osobowe Klientów i Użytkowników przekazanych Inoxa w związku z rejestracją w ramach Platformy zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3  Zasady przetwarzania przez Inoxa danych osobowych Klientów oraz Użytkowników określone są w dokumencie „Polityka Prywatności”.


§14 Newsletter Inoxa


1  Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Inoxa na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym (lub w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta) informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w ramach Platformy (newsletter).

2  Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Newsletter”, dostępnej na stronie internetowej Platformy.

3  Subskrypcja newslettera jest nieodpłatna i dobrowolna.

4  Klient może w każdym czasie, samodzielnie, zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu Klient winien odznaczyć stosowne pole w dowolnym otrzymanym newsletterze.


§15 Postanowienia końcowe


1  Aktualny Regulamin jest każdorazowo udostępniony na stronach internetowych Platformy.

2  Inoxa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym:

a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;

b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;

c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Platformy, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;

d) zmiana warunków technicznych funkcjonowania Platformy;

e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie;

f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;

g) przeciwdziałanie nadużyciom;

h) poprawa obsługi Klientów;

i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Platformy;

j) zmiana działalności prowadzonej przez Inoxa.

Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych Platformy.

3  O zmianie Regulaminu Inoxa poinformuje poprzez komunikat widoczny na stronach Platformy oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem w formacie PDF).

4  Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o dostęp do Platformy prowadzenie Konta na Platformie (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w §3 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

5  Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia Klientów o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z pkt 3 powyżej.

6  Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu. Zamówienia te realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży.

7  Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone w dokumencie „Polityka Prywatności”.

8  Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Inoxa), układu i kompozycji stron internetowych Platformy, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Inoxa. Nazwy Towarów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

9  Ustawienia urządzeń końcowych Klientów mogą prowadzić do różnic pomiędzy przedstawieniem danego Towaru na Platformie lub w korespondencji między Stronami a jego rzeczywistym wyglądem.

10  Prawem właściwym dla Regulaminu oraz składania i realizacji Zamówień jest prawo polskie.

11  Spory powstałe między Inoxa a Klientem innym niż Klient niezawodowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).

12  Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu miedzy nim, a Inoxa, miedzy innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

13  Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14  Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 05.11.2021

15  Integralną częścią Regulaminu są załączniki do niego. Wykaz załączników: Załącznik nr 1 - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.Załącznik nr 1: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Dane Klienta

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………..

Adresat

Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My(*)……………………………………………………………………………………………

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data zawarcia umowy: …………………………………………………………………………………………………………..

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków(**):…………………………………………………………..


________________________

(data, czytelny podpis klienta


(*)Niepotrzebne skreślić
(**)O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty

Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl

 

Platforma sprzedażowa B2B www.inoxa.pl jest prowadzona przez: Inoxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych.

 

Spis treści

 

§1      Definicje

§2      Postanowienia ogólne

§3      Rejestracja na Platformie, Konto Klienta

§4      Użytkownicy

§5      Składanie i realizacja Zamówień dotyczących Towarów

§6      Składanie Zapytań o Produkty Niestandardowe

§7      Płatności

§8      Dostawy Towarów

§9      Reklamacje dotyczące usług dostępu do Platformy

§10    Gwarancja na Towary

§11    Odpowiedzialność

§12    Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Zwrot Towarów

§13    Dane osobowe

§14    Newsletter Inoxa

§15    Postanowienia końcowe

 

§1 Definicje

1  Użyte w postanowieniach Regulaminnu pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

   1. Administrator Platformy – osoba wyznaczona przez Inoxa odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Platformy oraz upoważniona do działania w imieniu Inoxa w zakresie wskazanym w Regulaminie.

   2. Baza wiedzy – zestaw funkcjonalności Platformy umożliwiających Użytkownikowi dostęp do przechowywany w ramach Platformy informacji na temat Towarów, w tym ich charakterystyki oraz możliwych zastosowań.

   3. Dzień Roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

   4. Grupa Klientów – kategoria Klientów, której przypisane są odpowiednie uprawnienia i obowiązki po stronie Klienta oraz Inoxa szczegółowo opisane w treści Regulaminu.

   5. Hasło – zestaw znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Subkonta danego Użytkownika w ramach Konta danego Klienta.

   6. Inoxa – Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych, prowadząca i administrująca Platformą.

   7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Platformy, w szczególności dokonująca za pośrednictwem Platformy zakupów Towarów lub składająca Zapytanie.

   8. Klient niezawodowy – Klient będący osobą fizyczna zawierającą z Inoxa umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym na prowadzenie Konta) lub Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) oraz osoba fizyczna zawierająca z Inoxa umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym na prowadzenie Konta) lub Umowę Sprzedaży, bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

   9. Konto – zestaw funkcjonalności Platformy przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji w ramach Platformy oraz przechowywany w ramach Platformy zestaw informacji, zawierający w szczególności dane identyfikujące Klienta oraz dane dotyczące historii dokonywanych przez Klienta zakupów. W ramach Konta Klient może tworzyć Subkonta.

   10. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający z Platformy w tym w szczególności dokonujący zakupów Towarów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością̨ gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 [1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

   11. Koszyk – funkcjonalność Platformy umożliwiająca wyświetlenie Towarów wybranych przez Klienta do zakupu w ramach Zamówienia, modyfikację Zamówienia, a także złożenie Zapytania. Platforma umożliwia utworzenie przez Klienta równocześnie kilku Koszyków (zakładka „Zapisane Koszyki”).

   12. Login – adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji Konta (pierwszy Użytkownik) lub zakładania Subkonta (kolejni Użytkownicy), służący do logowania się do Konta lub Subkonta danego Użytkownika.

   13. Opiekun Klienta – osoba wyznaczona przez Inoxa, prowadząca bieżącą obsługę Klienta należącego do Grup Klientów: Premium lub VIP, wspierająca Klienta na każdym etapie korzystania ze Platformy.

   14. Polityka Prywatności – dokument uszczegóławiający wskazane w Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa, a także określający zakres i sposób zbierania oraz korzystania przez Inoxa informacji zbieranych poprzez wykorzystanie plików „cookies” (polityka „cookies”).

   15. Towar – rzecz ruchoma prezentowana przez Inoxa w ramach Platformy, jako rzecz mogąca stanowić przedmiot Zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy oraz przedmiot Umów Sprzedaży zawieranych przez Strony na podstawie Zamówień złożonych przez Klienta.

   16. Produkt Niestandardowy – rzecz ruchoma nie stanowiąca Towaru, jednak o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki Towaru; wykonanie lub sprzedaż Produktu Niestandardowego według wskazanej przez Klienta specyfikacji mogą zostać zrealizowane przez Inoxa na warunkach indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Klientem i Inoxa.

   17. Regulamin – niniejszy „Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl”.

   18. Reklamacja – oświadczenie wiedzy Klienta, zawierające zastrzeżenia co do: usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy (świadczenia usług drogą elektroniczną) lub wykonania Umowy Sprzedaży, w tym zgodności Towaru z Umowa Sprzedaży.

   19. Platforma – administrowana przez Inoxa internetowa platforma sprzedażowa B2B (platforma e-commerce) dostępna pod adresem www.inoxa.pl.

   20. Strona, Strony – w zależności od kontekstu Inoxa oraz/lub Klient.

   21. Subkonto – zestaw funkcjonalności Platformy dostępny dla poszczególnych Użytkowników.

   22. Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Konta (w ramach ich indywidualnych Subkont) w jego imieniu (ew. sam Klient będący osobą fizyczną). Wyróżnia się następujące kategorie Użytkowników:

    i)      Administrator
    ii)     Użytkownik Podstawowy
    iii)    Księgowość

    Każdej kategorii Użytkowników przysługuje odrębny zestaw uprawnień do korzystania z funkcjonalności Platformy, opisany szczegółowo w Regulaminie.

   23. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana przez Klienta oraz Inoxa za pośrednictwem Platformy, na której treść składa się Zamówienie oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu.

   24. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone Inoxa za pośrednictwem Platformy (formularza Zamówienia dostępnego z poziomu Konta Klienta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży; Zamówienie stanowi złożoną Inoxa przez Klienta ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w odpowiednich postanowieniach Regulaminu.

   25. Zapytanie – złożone Inoxa przez Klienta za pośrednictwem Platformy zapytanie o:

    i)     możliwość i warunki sprzedaży Produktu Niestandardowego, w tym jego ceny, specyfikacji technicznej, warunków dostawy
    ii)    szczegółowe warunki realizacji Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów.
 1.  

§2 Postanowienia ogólne

1  Regulamin określa:

 1. zasady i warunki świadczenia przez Inoxa na rzecz Klienta usługi dostępu i umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Platformy (w powyższym zakresie Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w tym:

  • zapoznawanie się przez Klienta z aktualnym asortymentem Towarów,
  • dokonywanie przez Klienta Zamówień,
  • składanie przez Klienta Zapytań,
  • utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie informacji dotyczących dokonanych uprzednio Zamówień oraz zawartych na ich postawie Umów Sprzedaży,
  • korzystanie z Bazy Wiedzy,
  • przesyłanie newslettera.


   Szczegółowy opis usługi (funkcjonalności Platformy) zawierają postanowienia §4 Regulaminu.

 2. zasady i warunki dokonywania przez Klienta Zamówień Towarów, a także zawierania oraz wykonania przez Inoxa oraz Klienta zawartych na podstawie Zamówień Umów Sprzedaży, w tym prawa i obowiązki Stron, warunki opłatności, zasady realizacji dostaw oraz informacje o charakterze porządkowym (w powyższym zakresie Regulamin współtworzy wraz z odpowiednim Zamówieniem treść Umowy Sprzedaży).

2  Korzystanie z Platformy, w tym składanie Zamówień na Towary dostępne w asortymencie Platformy oraz Zapytań możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii Platformy lub prac konserwacyjnych Platformy.

3  Zawarcie przez Klienta z Inoxa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez:

 1. zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu

 2. dokonanie rejestracji Klienta i założenie Konta, zgodnie z procedurą określoną w §3 Regulaminu.

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Inoxa usługi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy oraz zawierania Umów Sprzedaży. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub odpowiednimi, znajdującymi zastosowanie przepisami prawa

4  Przeglądanie Towarów prezentowanych na stronach Platformy nie wymaga rejestracji Klienta, ani posiadania Konta

5  Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: Google Chrome w wersji co najmniej 48.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej, Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Safari w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej – z włączoną obsługą JavaScript, Flash, a w celu składania Zamówień oraz otrzymywania newslettera także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

6  Zabronione jest korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także w sposób niezgodny z Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

7  Platforma i poszczególne jej komponenty są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do korzystania z Platformy, które nie zostały przyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2001 r. o bazach danych) pozostają zastrzeżone na rzecz Inoxa lub podmiotów udzielających Inoxa licencji na korzystanie z poszczególnych utworów i innych przedmiotów praw wyłącznych wchodzących w skład Platformy.

8  Dostawy Towarów dokonywane na podstawie Umów Sprzedaży będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.

9   Językiem stosowanym w ramach Platformy oraz w toku komunikacji między Stronami jest język polski.

Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl


Platforma sprzedażowa B2B www.inoxa.pl jest prowadzona przez: Inoxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych.

Spis treści:

§1. Definicje
§2. Postanowienia ogólne
§3. Rejestracja na platformie, Konto Klienta
§4. Użytkownicy
§5. Składanie i realizacja Zamówień dotyczących Towarów
§6. Składanie Zapytań o Produkty Niestandardowe
§7. Płatności
§8. Dostawy Towarów
§9. Reklamacje dotyczące usług dostępu do Platformy
§10. Gwarancja na Towary
§11. Odpowiedzialność
§12. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Zwrot Towarów
§13. Dane osobowe
§14. Newsletter Inoxa
§15. Postanowienia końcowe

§1. Definicje


1. Użyte w postanowieniach Regulaminu pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:


Administrator Platformy

osoba wyznaczona przez Inoxa odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Platformy oraz upoważniona do działania w imieniu Inoxa w zakresie wskazanym w Regulaminie.


Baza wiedzy

zestaw funkcjonalności Platformy umożliwiających Użytkownikowi dostęp do przechowywany w ramach Platformy informacji na temat Towarów, w tym ich charakterystyki oraz możliwych zastosowań.


Dzień Roboczy

dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


Grupa Klientów

kategoria Klientów, której przypisane są odpowiednie uprawnienia i obowiązki po stronie Klienta oraz Inoxa szczegółowo opisane w treści Regulaminu.

 

Hasło
zestaw znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych konieczny do autoryzacji Użytkownika podczas logowania do Subkonta danego Użytkownika w ramach Konta danego Klienta.


Inoxa
Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16,
43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych, prowadząca i administrująca Platformą.

 

Klient
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Platformy, w szczególności dokonująca za pośrednictwem Platformy zakupów Towarów lub składająca Zapytanie.

 

Konto
zestaw funkcjonalności Platformy przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji w ramach Platformy oraz przechowywany w ramach Platformy zestaw informacji, zawierający w szczególności dane identyfikujące Klienta oraz dane dotyczące historii dokonywanych przez Klienta zakupów. W ramach Konta Klient może tworzyć Subkonta.


Koszyk
funkcjonalność Platformy umożliwiająca wyświetlenie Towarów wybranych przez Klienta do zakupu w ramach Zamówienia, modyfikację Zamówienia, a także złożenie Zapytania. Platforma umożliwia utworzenie przez Klienta równocześnie kilku Koszyków (zakładka „Moje Koszyki”).


Login

adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika podany podczas rejestracji Konta (pierwszy Użytkownik) lub zakładania Subkonta (kolejni Użytkownicy), służący do logowania się do Konta lub Subkonta danego Użytkownika.

 

Opiekun Klienta

osoba wyznaczona przez Inoxa, prowadząca bieżącą obsługę Klienta należącego do Grup Klientów: Premium lub VIP, wspierająca Klienta na każdym etapie korzystania ze Platformy.


Polityka Prywatności

dokument uszczegóławiający wskazane w Regulaminie zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasady bezpieczeństwa, a także określający zakres i sposób zbierania oraz korzystania przez Inoxa informacji zbieranych poprzez wykorzystanie plików „cookies” (polityka „cookies”).

 

Towar
rzecz ruchoma prezentowana przez Inoxa w ramach Platformy, jako rzecz mogąca stanowić przedmiot Zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy oraz przedmiot Umów Sprzedaży zawieranych przez Strony na podstawie Zamówień złożonych przez Klienta.


Produkt Niestandardowy

rzecz ruchoma nie stanowiąca Towaru, jednak o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki Towaru; wykonanie lub sprzedaż Produktu Niestandardowego według wskazanej przez Klienta specyfikacji mogą zostać zrealizowane przez Inoxa na warunkach indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Klientem i Inoxa.

 

Regulamin
niniejszy „Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl”

 

 

Reklamacja
oświadczenie wiedzy Klienta, zawierające zastrzeżenia co do:

usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania
z funkcjonalności Platformy (świadczenia usług drogą elektroniczną) lub
wykonania Umowy Sprzedaży, w tym zgodności Towaru z Umowa Sprzedaży.

Platforma
administrowana przez Inoxa internetowa platforma sprzedażowa B2B (platforma e-

commerce) dostępna pod adresem www.inoxa.pl

 

Strona, Strony

w zależności od kontekstu Inoxa oraz/lub Klient.


Subkonto
zestaw funkcjonalności Platformy dostępny dla poszczególnych Użytkowników.

Użytkownik
osoba fizyczna upoważniona przez Klienta do korzystania z Konta (w ramach ich indywidualnych Subkont) w jego imieniu (ew. sam Klient będący osobą fizyczną).
Wyróżnia się następujące kategorie Użytkowników:

Administrator
Użytkownik Podstawowy
Księgowość

 

Każdej kategorii Użytkowników przysługuje odrębny zestaw uprawnień do korzystania
z funkcjonalności Platformy, opisany szczegółowo w Regulaminie.

 

Umowa Sprzedaży

umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana przez Klienta oraz Inoxa za pośrednictwem Platformy, na której treść składa się Zamówienie oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu.


Zamówienie
oświadczenie woli Klienta złożone Inoxa za pośrednictwem Platformy (formularza Zamówienia dostępnego z poziomu Konta Klienta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży; Zamówienie stanowi złożoną Inoxa przez Klienta ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w odpowiednich postanowieniach Regulaminu.

Zapytanie
złożone Inoxa przez Klienta za pośrednictwem Platformy zapytanie o:

 


możliwość i warunki sprzedaży Produktu Niestandardowego, w tym jego ceny, specyfikacji technicznej, warunków dostawy
szczegółowe warunki realizacji Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów.

 

§2. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa:

 


a. zasady i warunki świadczenia przez Inoxa na rzecz Klienta usługi dostępu
i umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Platformy (w powyższym zakresie Regulamin stanowi regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną,
o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną), w tym:

 


zapoznawanie się przez Klienta z aktualnym asortymentem Towarów,
dokonywanie przez Klienta Zamówień,
składanie przez Klienta Zapytań,
utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie informacji dotyczących dokonanych uprzednio Zamówień oraz zawartych na ich postawie Umów Sprzedaży,
korzystanie z Bazy Wiedzy,
przesyłanie newslettera.

 


Szczegółowy opis usługi (funkcjonalności Platformy) zawierają postanowienia §4 Regulaminu.


b. zasady i warunki dokonywania przez Klienta Zamówień Towarów, a także zawierania oraz wykonania przez Inoxa oraz Klienta zawartych na podstawie Zamówień Umów Sprzedaży, w tym prawa i obowiązki Stron, warunki opłatności, zasady realizacji dostaw oraz informacje o charakterze porządkowym (w powyższym zakresie Regulamin współtworzy wraz z odpowiednim Zamówieniem treść Umowy Sprzedaży).


2. Korzystanie z Platformy, w tym składanie Zamówień na Towary dostępne w asortymencie Platformy oraz Zapytań możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę,
z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz ewentualnych awarii Platformy lub prac konserwacyjnych Platformy.

3. Zawarcie przez Klienta z Inoxa umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje poprzez:


a. zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu

b dokonanie rejestracji Klienta i założenie Konta, zgodnie z procedurą określoną w §3 Regulaminu.


Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Inoxa usługi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy oraz zawierania Umów Sprzedaży.
Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub odpowiednimi, znajdującymi zastosowanie przepisami prawa.


4. Przeglądanie Towarów prezentowanych na stronach Platformy nie wymaga rejestracji Klienta, ani posiadania Konta.


5. Do korzystania z Platformy wymagane jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do sieci Internet, przeglądarką internetową obsługującą pliki cookies: Google Chrome w wersji co najmniej 48.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej, Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Safari w wersji co najmniej 11.0 lub nowszej – z włączoną obsługą JavaScript, Flash, a w celu składania Zamówień oraz otrzymywania newslettera także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


6. Zabronione jest korzystanie z Platformy w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami, a także w sposób niezgodny z Regulaminem. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.


7. Platforma i poszczególne jej komponenty są chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa do korzystania z Platformy, które nie zostały przyznane wyraźnie Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 stycznia 2001 r. o bazach danych) pozostają zastrzeżone na rzecz Inoxa lub podmiotów udzielających Inoxa licencji na korzystanie z poszczególnych utworów i innych przedmiotów praw wyłącznych wchodzących w skład Platformy/


8. Dostawy Towarów dokonywane na podstawie Umów Sprzedaży będą realizowane wyłącznie na terenie Polski.


9. Językiem stosowanym w ramach Platformy oraz w toku komunikacji między Stronami jest język polski.

 


§3. Rejestracja na Platformie, Konto Klienta


1.Rejestracja Klienta w ramach Platformy (założenie Konta) następuje poprzez wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego.


2. Dokonując rejestracji Klient oświadcza, iż dane podane w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i aktualne, a ich podanie lub późniejsze wykorzystanie w ramach Platformy w normalnym toku czynności nie narusza praw osób trzecich.


3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz akceptacji Regulaminu w formie elektronicznej i kliknięciu przycisku „Zarejestruj się”, Inoxa dokona weryfikacji poprawności danych oraz – w przypadku pozytywnej weryfikacji – na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail) przesłane zostanie potwierdzenie dokonania rejestracji oraz link aktywacyjny w celu potwierdzenia poprawności adresu e-mail.


4. Inoxa zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności danych wprowadzonych przez Klienta przez Klienta w trakcie rejestracji oraz odmowy rejestracji Klienta, w szczególności
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości tychże danych, a w przypadku stwierdzenia takich nieprawidłowości po dokonaniu aktywacji Konta, także prawo uniemożliwienia Klientowi dostępu do Konta.


5. Rejestracja w ramach Platformy jest dobrowolna i nieodpłatna.


6. Do korzystania z Platformy za pośrednictwem danego Konta uprawniony jest wyłącznie Klient, którego dane zostały podane w formularzu rejestracyjnym w trakcie tworzenia Konta. Zabronione jest korzystanie przez Klienta z Kont zarejestrowanych przez innych Klientów,
a także udostępnianie własnego Konta innym Klientom.


7. Klient korzysta z Konta za pośrednictwem Użytkowników oraz utworzonych przez Użytkowników indywidualnych Subkont. Kategorie Użytkowników oraz ich uprawnienia wskazane zostały w §5 Regulaminu.


8. Każdorazowe logowanie się przez Użytkownika do przypisanego danemu Użytkownikowi Subkonta wymaga podania Loginu oraz Hasła danego Użytkownika.


9. Login oraz Hasło dla Subkont poszczególnych Użytkowników jest określane przez Użytkownika posiadającego w ramach danego Konta status „Administratora”, podczas rejestracji:


a. Konta – w przypadku pierwszego Użytkownika dokonującego rejestracji Konta, który automatycznie uzyskuje status „Administratora”

b. Subkonta – w przypadku kolejnych Użytkowników, upoważnionych przez Klienta do korzystania z Konta.


10. Login musi stanowić aktywny adres e-mail, do korzystania z którego uprawniony jest dany Użytkownik.

11. Hasło Użytkownika musi składać się z co najmniej 6 znaków alfanumerycznych i/lub znaków specjalnych.


12. Login danego Użytkownika nie może zostać zmieniony w odniesieniu do danego Subkonta po dokonaniu jego rejestracji; w przypadku konieczności zmiany Loginu należy usunąć Subkonto danego Użytkownika, a następnie założyć nowe Subkonto z nowym Loginem.

13. Hasło Użytkownika może zostać w dowolnym momencie zmienione samodzielnie przez danego Użytkownika za pomocą ustawień Subkonta lub za pomocą funkcjonalności „Nie pamiętasz hasła?” dostępnej na stronie logowania się do Platformy.


14. Konto posiada następujące funkcjonalności (niektóre z funkcjonalności są dostępne tylko dla wybranej kategorii Użytkowników, zgodnie z opisem wskazanym w §5 Regulaminu):

 


a. edycja danych kontaktowych;

b. edycja danych billingowych;

c. zmiana Haseł do Konta (Subkont);

d. składanie Zamówień i Zapytań;

e. tworzenie i edycja Koszyków;

f. dostęp do dokumentów handlowych Klienta (historia transakcji, faktury, itp.);

g. dodawanie Subkont Użytkowników przez wybranie opcji „Dodaj nowego pracownika”;

i. usuwanie powiązań pomiędzy Subkontem Użytkownika a Kontem;

j. dodawanie, edycja oraz archiwizacja placówek stanowiących wskazane przez Klienta adresy dostaw Towarów (zarządzanie placówkami odbywa się poprzez zakładkę „Lista placówek”);

k. dodawanie własnych kodów;

l. oznaczanie Towarów jako ulubione;

m. składanie Reklamacji poprzez formularz reklamacyjny;

n. dostęp do danych dotyczących rozliczeń Klienta z tytułu Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta .


15. Dokonywanie przez Klienta czynności wymagających skorzystania z poszczególnych funkcjonalności Konta odbywa się za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta dostępnego po zalogowaniu się do Konta.


16. Klient ma prawo zażądać usunięcia Konta w dowolnym czasie. Żądanie usunięcia Konta Klient może zgłosić drogą mailową na adres e-mail Administratora Platformy lub Opiekuna Klienta.

17. Usunięcie Konta jest nieodpłatne.


18. Inoxa zastrzega sobie prawo do zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta (zakresu świadczonej usługi), w szczególności:


a. w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b. w przypadku korzystania przez Klienta z Platformy w sposób sprzeczny
z niniejszym Regulaminem,

c. w przypadku podejmowania przez Klienta działań, które w ocenie Inoxa mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy Inoxa.


19. O zamiarze zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta Inoxa poinformuje Klienta przesyłając Klientowi wiadomość e-mail na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta lub wskazany w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta.

20. Usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi polegającej na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy.


21. Inoxa ma prawo anulować złożone Zamówienia, a także odstąpić od Umów Sprzedaży zawartych na podstawie Zamówień przyjętych do realizacji – w terminie [3] dni od dnia zawieszenia, usunięcia lub ograniczenia funkcjonalności Konta.


22. W przypadku, gdy powodem zawieszenia lub ograniczenia funkcjonalności Konta jest korzystanie z Konta w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub podejmowanie przez Klienta działań, które w ocenie Inoxa mogą zagrażać lub naruszać prawnie chronione interesy Inoxa, przywrócenie pełnej funkcjonalności Konta może nastąpić na wniosek Klienta, wyłącznie po uprzednim zaprzestaniu przez Klienta takich działań oraz usunięciu skutków takich działań w zakresie
i sposób wskazany przez Inoxa, przy czym decyzja w tym zakresie podejmowana jest przez Inoxa według własnego uznania i własnej oceny.

 


§4. Użytkownicy

1. Wyróżnia się następujące kategorie Użytkowników:

 


a. Administrator

b. Użytkownik Podstawowy

 


2. Przez Użytkownika posiadającego status „Administratora” rozumie się Klienta będącego osobą fizyczną lub osobę fizyczną upoważnioną przez Klienta: wskazaną jako „Administrator” w trakcie rejestracji Konta lub której osoba, o której mowa w pkt a., udzieliła po dokonaniu rejestracji Klienta uprawnień „Administratora”.


3. Użytkownik posiadający status „Administratora” jest uprawniony do korzystania
z wszystkich funkcjonalności Platformy dostępnych Klientom (zgodnie z tabelą w pkt 7 poniżej), a ponadto jest upoważniony do administrowania w imieniu Klienta Kontem danego Klienta w pełnym zakresie umożliwionym funkcjonalnością Platformy.


4. Przez Użytkownika posiadającego status „Użytkownika Podstawowego” rozumie się osobę fizyczną, dla której Administratora utworzył Subkonto udzielając uprawnień „Użytkownika Podstawowego”.


5. Użytkownicy posiadający status „Użytkownika Podstawowego” są uprawnieni do korzystania jedynie z niektórych funkcjonalności Platformy dostępnych Klientom – określonych zgodnie z tabelą w pkt 7 poniżej.


6. Klient może utworzyć dowolną liczbę Subkont dla Użytkowników posiadających status „Administratorów”, „Użytkowników Podstawowych”.


7. Uprawnienia poszczególnych kategorii Użytkowników (w przypadku, gdy uprawnienie przysługuje danemu Użytkownikowi, zostało oznaczone w tabeli słowem „TAK”, w przypadku gdy nie przysługuje – symbolem „–” ):

 

 

 

Uprawnienie
Użytkownik Podstawowy
Administrator
Edycja danych kontaktowych Użytkownika w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu Użytkownika
TAK
TAK
Zmiana Hasła
TAK

(tylko do własnego Subkonta)
TAK

(do wszystkich Subkont w ramach Konta)
Dostęp do dokumentów handlowych Klienta
TAK
TAK
Składanie Zamówień i Zapytań
TAK
TAK
Tworzenie i edycja Koszyków
TAK
TAK
Dodawanie własnych kodów lub nazw Towarów przez Klienta
TAK
TAK
Oznaczanie Towarów jako „ulubione”
TAK
TAK
Opłacanie Zamówień przez zakładkę „Dokumenty handlowe”, po wybraniu opcji „Zapłać” przy danej fakturze
-
TAK
Edycja danych billingowych w zakresie następujących danych: nazwa Klienta, adres siedziby Klienta, nr telefonu, adres www, nr faks
-
TAK
Dodawanie Subkont dla Użytkowników przez wybranie opcji „Dodaj nowego pracownika”
-
TAK
Usuwanie powiązań pomiędzy Subkontami a Kontem
-
TAK
Dodawanie, edycja oraz archiwizacja placówek (zarządzanie placówkami odbywa się poprzez zakładkę „Lista placówek”)
-
TAK

 

 


8. Korzystanie z funkcjonalności „Edycja danych kontaktowych” odbywa się poprzez wybranie przycisku „Zgłoś korektę danych kontaktowych” w panelu Użytkownika. Wniosek o korektę danych przekazywany jest do Administratora Platformy, który – po weryfikacji wniosku – dokonuje zmian danych wskazanych we wniosku.


9. Korzystanie z funkcjonalności „Edycja danych bilingowych” odbywa się poprzez wybranie przycisku „Zgłoś korektę danych bilingowych” w panelu Klienta. Wniosek o korektę danych przekazywany jest do Administratora Platformy, który – po weryfikacji wniosku – dokonuje zmian danych wskazanych we wniosku.

§5. Składanie i realizacja Zamówień dotyczących Towarów


[Kwestie ogólne]


1. Wszelkie treści zawarte na stronach internetowych Platformy, a także treści wyświetlane lub przesyłane Klientowi za pośrednictwem Platformy, w szczególności wszelkie informacje
o Towarach prezentowanych w ramach Platformy, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy – Kodeks Cywilny, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży
w rozumieniu art. 71 ustawy – Kodeks Cywilny.


2. Ceny Towarów wskazane przez Inoxa na stronach internetowych Platformy:

 

 

a. określone są w złotych polskich (PLN),


b. określone są jako ceny netto (nie uwzględniają podatku VAT) – odpowiednie kwoty podatku VAT zostaną doliczone do cen netto Towarów na etapie składania przez Klienta Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,


c. zawierają koszt standardowego opakowania,


d. nie zawierają kosztów dostawy Towarów objętych Zamówieniem – koszty dostawy zostaną doliczone do wartości Zamówienia zgodnie Regulaminem oraz dokumentami „Warunki Dostaw” i „Warunki Płatności”.


3. Inoxa zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów w dowolnym czasie.


4. Zmiana cen Towarów nie stanowi zmiany Regulaminu.


5. Zmiana cen Towarów nie odnosi skutku w stosunku do Towarów objętych Zamówieniami przyjętymi przez Inoxa do realizacji przed datą wejścia w życie zmiany ceny Towaru,
z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej.


6. Inoxa zastrzega sobie prawo przeprowadzania akcji promocyjnej oraz wyprzedaży określonych Towarów na zasadach i przez okresy każdorazowo określone w odrębnych regulaminach.


[Złożenie Zamówienia]


7. Podstawą dla zawarcia przez Strony Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Platformy Zamówienia określającego w szczególności:

 


a. rodzaj i ilość zamawianych Towarów,

b. cenę zamawianych Towarów,

c. wybrany przez Klienta sposób dostawy,

d. wybrany przez Klienta sposób zapłaty ceny Towarów oraz kosztów dostawy.


8. W celu złożenia Zamówienia na Towar Klient powinien:

 


a. zalogować się do Platformy za pośrednictwem swojego Konta (przy czym zalogowanie się przez Użytkownika na Subkoncie może nastąpić także po dodaniu Towaru do Koszyka);


b. w dostępnym polu opisanym jako „Sztuk” wskazać liczbę egzemplarzy zamawianego Towaru, przy czym w przypadku wskazania przez Użytkownika ilości sztuk innej niż wielokrotność liczby sztuk Towaru znajdujących się w pojedynczym opakowaniu, ilość sztuk Towaru zostanie automatycznie zaokrąglona w górę do ilości sztuk zawartych w odpowiedniej ilości pełnych opakowań danego Towaru (zgodnie
z informacją na karcie Towaru);


c. po dokonaniu wyboru Towaru i ilości sztuk – kliknąć przycisk „Do koszyka”,

d. po dokonaniu wyboru w sposób wskazany powyżej wszystkich Towarów i ich ilości objętych danym zamówieniem – kliknąć przycisk „Zamów”;


e. wybrać formę płatności zgodnie Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Płatności”


f. wybrać sposób dostawy zgodnie Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Dostaw”

g. wskazać adres dostawy – wybierając z katalogu placówek zawartych na zakładce „Lista Placówek” w ramach panelu Klienta;


h. dokonać wyboru (zaznaczyć stosowne pole), czy Zamówienie ma być zrealizowane w całości;


i. kliknąć przycisk „Zamawiam”.


9. O ile niniejszy Regulamin, aktualna treść dokumentu „Warunki Dostaw” lub warunki aktualnych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych nie stanowią inaczej – koszty dostawy Towarów ponosi wyłącznie Klient.


10. Koszty dostawy Towarów zostaną automatycznie doliczone do wartości Zamówienia przed jego złożeniem przez Klienta.


11. Koszty dostawy Towarów zależą od:


a. wybranego przez Klienta sposobu dostawy Towaru do Klienta (zgodnie
z Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Dostaw”),


b. wybranego przez Klienta sposobu płatności (zgodnie z Regulaminem oraz dokumentem „Warunki Płatności”),


c. wartości Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem,


d. ilości Towaru lub Towarów objętych Zamówieniem,


e. ewentualnych aktualnych promocji prowadzonych przez Inoxa.


12. Całkowita wartość Zamówienia obejmująca łączną cenę brutto Towarów oraz koszty dostawy Towarów objętych Zamówieniem podawana jest Klientowi przed złożeniem Zamówienia przez Klienta w ramach zakładki „Koszyk”, po uprzednim określeniu przez Klienta przedmiotu ewentualnego Zamówienia oraz dokonaniu wyboru sposobu dostawy Towarów
i sposobu płatności.


13. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Inoxa oferty zawarcia przez Klienta
z Inoxa Umowy Sprzedaży objętego Zamówieniem Towaru lub Towarów.


14. W chwili skutecznego złożenia przez Klienta Zamówienia Klientowi zostanie przesłane potwierdzenie złożenia Zamówienia.


15. Potwierdzenie złożenia Zamówienia zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym (lub w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta).


[Przyjęcie Zamówienia do realizacji]


16. Po otrzymaniu zamówienie Inoxa przeprowadzi weryfikację Zamówienia pod kątem jego prawidłowości oraz możliwości realizacji.


17. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zamówienia, Inoxa, w terminie [2] dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta, prześle Klientowi:


a. potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji lub

b. odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji


przy czym, w przypadku nie złożenia przez Inoxa żadnego oświadczenia wskazanym wyżej terminie uznaje się, że Inoxa odmówiła przyjęcia Zamówienia do realizacji.


18. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zostanie przesłane Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub wskazany
w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta.


19. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez Inoxa oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia, co stanowi zawarcie pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży dotyczącej Towaru lub Towarów w ilości sztuk oraz za cenę wynikającą z treści Zamówienia, a także zobowiązuje Klienta do pokrycia określonych w Zamówieniu kosztów dostawy Towarów do placówki wskazanej przez Klienta w Zamówieniu.


20. W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy Towaru lub Towarów (np. z powodu braku dostępności Towaru w magazynie), Inoxa odmówi przyjęcia Zamówienia do realizacji informując o tym Klienta w formie wiadomości elektronicznej (e-mail) wysłanej na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta podany w formularzu rejestracyjnym (lub w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta), proponując jednocześnie alternatywne rozwiązania.

21. Określony przez Inoxa termin dostawy Towarów zależy m.in. od rodzaju Towaru oraz aktualnej dostępności Towarów w magazynie Inoxa. Aktualnie proponowany przez Inoxa termin dostawy poszczególnych Towarów jest wskazany każdorazowo w opisie zawartym na karcie danego Towaru, udostępnionym Klientowi w ramach Platformy.


22. W przypadku, gdy istnieje możliwość zrealizowania dostawy Towaru lub Towarów, jednak w ocenie Inoxa istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia terminu dostawy Towarów wskazanego w opisie zawartym na karcie Towaru dostępnym w ramach Platformy, Inoxa, przed potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji, poinformuje o tym Klienta w formie wiadomości e-mail skierowanej na adres podany w formularzu rejestracyjnym lub ustalony
w ramach późniejszej jego aktualizacji przez Klienta:


a. wskazując rzeczywisty maksymalny termin dostawy Towarów oraz

b. wyznaczając jednocześnie Klientowi termin na ewentualne anulowanie złożonego Zamówienia;


w przypadku nie anulowania Zamówienia przez Klienta Inoxa prześle Klientowi potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji z terminem dostawy Towarów zgodnym z treścią informacji przesłanej uprzednio Klientowi.


23. W przypadku odmowy przyjęcia Zamówienia do realizacji jak również braku akceptacji zaproponowanych przez Inoxa alternatywnych rozwiązań dotyczących realizacji przedmiotu Zamówienia, Zamówienie uznaje się za niebyłe, a wszelkie ewentualne płatności uprzednio dokonane przez Klienta na rzecz Inoxa w związku ze złożonym Zamówieniem podlegać będą niezwłocznie zwrotowi na rzecz Klienta.


24. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpływu.


[Wykonanie Umowy Sprzedaży]


25. W terminie wskazanym w przesłanym Klientowi potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji, Inoxa, w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, przekaże Towary do wysyłki firmie kurierskiej lub – odpowiednio – umożliwi Klientowi odbioru osobistego Towarów objętych Zamówieniem w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).


26. W związku z realizacją Zamówienia, do Klienta wysyłana jest na adres e-mail wskazany przy rejestracji Klienta lub zmieniony później przez Klienta zgodnie z Regulaminem, komunikacja dotycząca przebiegu realizacji Zamówienia (status Zamówienia).


27. Termin dostarczenia Towarów Klientowi widoczny w statusie Zamówienia, dostępnym po zalogowaniu się do Konta Klienta ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie jest wiążący dla żadnej ze Stron.


28. Inoxa nie ponosi względem Klienta odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Sprzedaży z powodu podania przez Klienta błędnych danych, o których mowa w pkt 7 powyżej (w szczególności danych dotyczących adresu dostawy).


29. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron dotyczące realizacji Zamówień w zakresie płatności za złożone Zamówienia określają postanowienia §8 Regulaminu oraz dokumentu „Warunki Płatności”.

30. Szczegółowe prawa i obowiązki Stron dotyczące realizacji Zamówień w zakresie dostaw Towarów określają postanowienia §9 Regulaminu oraz dokumentu „Warunki Dostaw”.


[Zmiana lub anulowanie przez Klienta Zamówienia przyjętego przez Inoxa do realizacji]

31. Zmiana lub anulowanie przez Klienta złożonego Zamówienia, które zostało przyjęte przez Inoxa do realizacji, możliwe są wyłącznie za zgodą Inoxa, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Inoxa, z zastrzeżeniem uprawnień Klienta wynikających z odmiennych postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.


32. Wniosek o zmianę przedmiotu lub anulowanie Zamówienia, Klient może złożyć drogą elektroniczną na adres poczta@inoxa.pl lub w drodze kontaktu telefonicznego z Inoxa (na nr tel. wskazane w ramach Platformy).


33. Anulowanie Zamówienia staje się prawnie skuteczne od momentu przesłania przez Inoxa oświadczenia o wyrażeniu zgody na anulowanie Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.


34. Zmiana przedmiotu Zamówienia staje się prawnie skuteczna od momentu przesłania przez Inoxa potwierdzenia nowych warunków Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.


35. Zmiana przedmiotu Zamówienia może wiązać się ze zwiększeniem ceny.

§6. Składanie Zapytań o Produkty Niestandardowe


1. Złożenie Zamówienia na Produkt Niestandardowy nie jest możliwe za pośrednictwem Platformy.

2. Klient za pośrednictwem Platformy może złożyć Zapytanie dotyczące Produktu Niestandardowego wraz ze szczegółowym opisem parametrów Produktu Niestandardowego.

3. Uzgodnienie możliwości oraz ewentualnych szczegółowych warunków sprzedaży
i dostarczenia Produktu Niestandardowego następuje w drodze bezpośredniej komunikacji oraz indywidualnych uzgodnień pomiędzy Inoxa a Klientem.

 


§7. Płatności


1. Klient dokonuje wyboru sposobu zapłaty za dane Zamówienie każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.


2. Zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w czasie składania Zamówienia, cena Towaru może zostać zapłacona w jeden z następujących sposobów:


a. płatność z góry, tj. przed wysyłką przedmiotu Zamówienia (Towaru lub Towarów), przelewem bankowym na rachunek bankowy Inoxa wskazany w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji (zapłata powinna nastąpić w całości, nie później niż w terminie [3] dni od przesłania przez Inoxa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji);


b. płatność za pobraniem – gotówką do rąk kuriera, przy odbiorze przedmiotu Zamówienia w miejscu dostawy;


c. płatność z odroczonym terminem (zgodnie z §4 pkt 7 „Odroczony termin płatności”).


3. Prawo dokonania płatności za nowe Zamówienie w odroczonym terminie nie przysługuje Klientowi w przypadku:


a. posiadania przez Klienta przeterminowanych płatności lub nieuregulowanych odsetek za opóźnienie w płatności z tytułu wcześniej złożonych Zamówień (Umów Sprzedaży) – do czasu uregulowania zadłużenia;


b. przekroczenia w przypadku złożenia Zamówienia przyznanego Klientowi limitu kredytowego – do czasu dokonania stosownych płatności, tj. do poziomu zapewniającego realizację nowego Zamówienia w ramach przyznanego limitu kredytowego.


4. Płatności w ramach Platformy są dokonywane w złotych polskich (PLN).

5. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania należnych kwot na rachunku bankowym wskazanym w treści faktury VAT.


6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności z góry (pkt 2.a) i nie dokonania pełnej płatności w terminie [3] dni od przesłania przez Inoxa potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Inoxa uprawniona będzie do anulowania Zamówienia (odstąpienia od Umowy Sprzedaży) – według swojego wyboru – w całości lub w części, co do której nie nastąpiła zapłata w terminie [3] dni od dnia, w którym upłynął termin na dokonanie płatności, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany
w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.


7. Szczegółowe zasady dokonywania płatności określone są w dokumencie „Warunki Płatności”

 

§8. Dostawy Towarów


1. Klient dokonuje wyboru adresu dostawy (placówki) i sposobu dostawy Towarów objętych danym Zamówieniem każdorazowo w trakcie składania Zamówienia.


2. Inoxa zamieszcza w ramach Platformy na odpowiednich kartach Towarów i bieżąco aktualizuje informację o liczbie Dni Roboczych (liczonych od momentu przyjęcia przez Inoxa Zamówienia do realizacji), w ciągu których może nastąpić wysłanie przesyłki z Towarami stanowiącymi przedmiot Zamówienia lub osobisty odbiór Towarów w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno), z zastrzeżeniem, że informacja taka ma charakter wyłącznie orientacyjny.

3. Podawany w ramach Platformy czas wysłania przesyłki z Towarami objętymi Zamówieniem uwzględnienia czas potrzebny na skompletowanie wszystkich zamówionych Towarów oraz jest uzależniony jest od aktualnej dostępności takich Towarów.


4. Dostawy Towarów na rzecz Klienta realizowane będą w terminach i na zasadach wskazanych w:


a. przesłanym przez Inoxa potwierdzeniu przyjęcia danego Zamówienia do realizacji,

b. Regulaminie (w szczególności w niniejszym paragrafie) oraz

c. dokumencie „Warunki dostaw”.


5. Zgodnie z wyborem dokonanym przez Klienta w czasie składania Zamówienia, poszczególne Zamówienia Towarów będą realizowane poprzez:


a. wysyłkę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres placówki wskazanej przez Klienta w Zamówieniu, znajdującej się na terytorium rzeczpospolitej Polskiej, lub

b. odbiór osobisty Towarów w siedzibie Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).


6. Dostawa (tj. przekazanie Towarów przez Inoxa do wysyłki firmie kurierskiej) lub – odpowiednio – umożliwienie Klientowi odbioru osobistego Towarów objętych Zamówieniem realizowane będą przez Inoxa w terminie wskazanym w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji.


7. Wskazany przez Inoxa w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji termin dostawy Towarów (tj. przekazania Towarów przez Inoxa do wysyłki firmie kurierskiej) lub – odpowiednio – umożliwienia Klientowi odbioru osobistego Towarów objętych Zamówieniem będzie liczony:

 

 

a. w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem lub z odroczonym terminem płatności – od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji,

b. w przypadku wyboru formy płatności przelewem z góry – od dnia otrzymania przez Inoxa płatności całości należności z tytułu danego Zamówienia (cena towarów brutto, powiększona o koszty dostawy).


8. Warunkiem realizacji dostawy Towarów w przypadku dokonania przez Klienta wyboru formy płatności przelewem z góry jest uprzednie dokonanie przez Klienta płatności za zamówiony Towar.


9. Wysyłka Towarów wykonywana jest przez Inoxa w Dniach Roboczych, w godzinach pracy Inoxa podanych na stronie internetowej Platformy.


10. Odbiór osobisty Towarów w siedzibie Inoxa możliwy jest w Dniach Roboczych, w godzinach pracy Inoxa podanych na stronie internetowej Platformy.


11. W przypadku nieodebrania zakupionych Towarów z przyczyn leżących po stronie Klienta:


a. ponowna wysyłka Towarów zostanie realizowana na koszt Klienta także
w przypadku, gdy w przypadku pierwszej wysyłki Klient nie ponosił jej kosztów oraz

b. Klient pokryje wszelkie ewentualne dodatkowe koszty poniesione z tego powodu przez Inoxa (koszt odbioru Towarów, koszt magazynowania Towarów, koszt ponownego przygotowania Towaru do wysyłki itp.).


12. Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Inoxa z tytułu opóźnienia w realizacji dostaw Towarów. Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.

13. Szczegółowe zasady dokonywania dostaw określone są w dokumencie „Warunki Dostaw”.

 


§9. Reklamacje dotyczące usług dostępu do Platformy


1. Klient może składać Reklamacje dotyczące niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Inoxa usług polegających na zapewnieniu Klientowi dostępu i możliwości korzystania
z funkcjonalności Platformy (usług świadczonych drogą elektroniczną).


2. Reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną należy składać:


a. w formie wiadomości e-mail wysyłanych na adres poczta@inoxa.pl lub

b. pisemnie na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).


3. Klient zobowiązany jest zgłosić Reklamację najpóźniej w terminie [7] dni kalendarzowych od dnia wystąpienia usterki, wszelkie reklamacje dotyczące usterek, które wystąpiły i nie zostały zgłoszone w tym terminie mogą nie być uznane przez Inoxa.


4. W zgłoszeniu Reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

 

 

a. nazwę Klienta,

b. dane osoby składającej Reklamację w imieniu Klienta,

c. adres do korespondencji oraz adres e-mail (jeżeli są inne niż adres i adres e-mail wskazane przez Klienta w ramach Konta),

d. przedmiot Reklamacji oraz

e okoliczności uzasadniające Reklamację.


5. Reklamacja jest rozpatrywana przez Inoxa w terminie [14] dni od dnia jej wniesienia.

6. Inoxa niezwłocznie po rozpatrzeniu Reklamacji przedstawia Klientowi swoje stanowisko
w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

 

§10. Gwarancja na Towary


[Zakres gwarancji]

1. Inoxa udziela Klientowi 12-miesięcznej gwarancji na Towary objęte złożonymi przez Klienta Zamówieniami, przyjętymi do realizacji przez Inoxa w zakresie:

 


a. wad fizycznych Towarów (wady jakościowe) oraz

b. zgodności ilościowej Towarów z zamówieniem (wady ilościowe).


2. Okres gwarancji na Towary w zakresie wad jakościowych rozpoczyna bieg od dnia wystawienia Klientowi faktury obejmującej należność z tytułu realizacji Zamówienia, którym takie Towary zostały objęte.


3. Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych obejmuje wyłącznie odpowiedzialność Inoxa za wady fizyczne Towarów o charakterze wad produkcyjnych, które zostaną ujawnione i zgłoszone Inoxa przez Klienta w ramach procedury reklamacji opisanej poniższymi postanowieniami.

4. Gwarancja na Towary w zakresie wad jakościowych nie obejmuje części szybko się zużywających, których zużycie wynika z normalnej eksploatacji.


5. Gwarancją na Towary w zakresie wad jakościowych nie są objęte wady będące skutkiem nieodpowiedniego, nieprawidłowego, błędnego lub niedbałego użytkowania Towaru, w tym nadmiernego obciążenia lub nieodpowiedniej eksploatacji Towaru przez Klienta lub osoby trzecie.

6. Podstawą roszczeń Klienta z tytułu gwarancji na Towary w zakresie wad jakościowych nie mogą być jakiekolwiek informacje lub zapewnienia zawarte na stronach internetowych Inoxa lub jej dostawców, a także w stosowanych przez Inoxa lub jej dostawców ofertach handlowych, w katalogach, folderach i innych materiałach reklamowych.


7. W zakresie gwarancji dotyczącej wad ilościowych Strony uznają za dopuszczalne (nie traktują jako wady) występujące różnice ilościowe pomiędzy ilością Towarów objętych Zamówieniem oraz ilością dostarczonych Towarów Klientowi, jeżeli różnica taka nie przekracza 2% Towarów określonego rodzaju.


[Reklamacje dotyczące wad Towarów]


8. W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia dostawy Towaru lub Towarów Klient:


a. zbada doręczony Towar lub Towary pod względem ilościowym oraz jakościowym,

b. w razie stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych Towarów – złoży Inoxa Reklamację, zawiadamiając Inoxa o niekompletności przesyłki lub
o ujawnieniu wad jakościowych Towaru lub Towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji w zakresie wad ilościowych oraz wad jakościowych Towarów.


9. Reklamacja dotycząca wad ilościowych lub wad jakościowych Towarów powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów, pod rygorem jej bezskuteczności:


a. za pomocą formularza „Reklamacje” dostępnego dla Użytkowników w ramach Konta Klienta po zalogowaniu, lub


b. pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno), lub


c. pocztą elektroniczną po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.inoxa.pl.


10. Składając Reklamację Klient powinien wykazać dokonanie zakupu Towaru objętego Reklamacją od Inoxa.


11. Klient dostarczy Inoxa Towary objęte Reklamacją wysyłając je na koszt Inoxa na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Inoxa.


12. Reklamacje rozpatrywane są przez Inoxa w terminie [30] dni od daty otrzymania przez Inoxa Towaru objętego Reklamacją.


13. Inoxa niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawia Klientowi swoje stanowisko
w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

14. W przypadku uznania Reklamacji przez Inoxa:


a. Inoxa na własny koszt dostarczy Klientowi w miejsce Towarów wadliwych lub brakujących odpowiednie Towary, które będą fabrycznie nowe i wolne od wad,

b. a jeśli będzie to niemożliwe – Klient będzie uprawniony do:

odstąpienia od Umowy Sprzedaży w zakresie wadliwego Towaru zwrotu Towaru realizowanego na zasadach opisanych w §13 Regulaminu
z prawem do żądania zwrotu zapłaconej Inoxa ceny Towarów lub
żądania odpowiedniego obniżenia przez Inoxa ceny Towaru.

15. Jeżeli Reklamacja okaże się niezasadna (tj. Towar jest wolny od wad objętych gwarancją), Inoxa:


a. zwróci Towar Klientowi,

b. obciąży Klienta kosztami transportu Towaru (w zakresie przesłania Towaru do Inoxa oraz odesłania Towaru do Klienta) oraz

c. obciąży Klienta kosztami sprawdzenia Towaru przez rzeczoznawcę na okoliczność występowania wad Towaru.


16. W przypadku zwłoki Klienta z zapłatą ceny Towaru objętego Reklamacją Inoxa ma prawo wstrzymać się z realizacją obowiązków gwarancyjnych do chwili zapłaty przez Klienta pełnej kwoty zaległości.


17. Z uwagi na przewidzianą powyższymi postanowieniami odpowiedzialność Inoxa z tytułu gwarancji, Strony wyłączają odpowiedzialność Inoxa z tytułu rękojmi za wady Towarów
w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.

 


§11. Odpowiedzialność


1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, łączna i całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Inoxa względem Klienta, z tytułu umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy oraz wykonania Umów Sprzedaży, niezależnie od podstawy prawnej takiej odpowiedzialności jest ograniczona:


a. wyłącznie do szkód rzeczywiście poniesionych przez Klienta (damnum emergens),

b. w przypadku szkód związanych z danym Zamówieniem – do kwoty netto ceny Towaru objętego przedmiotem Zamówienia,

c. w pozostałych przypadkach – do kwoty 5 000 złotych.

 


§12. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta, Zwrot Towarów


1. Z zastrzeżeniem uprawnień Klienta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży, skutkujące:


a. obowiązkiem dokonania przez Klienta zwrotu Towarów oraz

b. prawem domagania się zwrotu zapłaconego wynagrodzenia (ceny Towarów)

jest możliwe tylko w przypadkach wskazanych w Regulaminie oraz przy spełnieniu warunków wskazanych w pkt 2 poniżej.


2. Odstąpienie przez Klienta od Umowy Sprzedaży i zwrot Towarów są dopuszczalne wyłącznie za zgodą Inoxa, która może zostać wyrażona w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:


a. Towar znajduje się w stałych zasobach magazynowych Inoxa (nie jest możliwy zwrot Towarów, które nie znajdują się w stałej sprzedaży) oraz

b. w chwili odstąpienia nie upłynął termin [30] dni od dnia wystawienia faktury dotyczącej Zamówienia obejmującego dany Towar lub Towary.


3. Nie jest możliwe odstąpienie od Umowy Sprzedaży oraz zwrot Towaru, pomimo spełnienia warunków określonych w pkt 1 i 2 powyżej, jeżeli zwracany Towar był używany.


4. Zwrot Towaru lub Towarów następuje:


a. na koszt Klienta, o ile Strony nie uzgodniły inaczej,

b. na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) lub na inny adres wskazany przez Inoxa.


5. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Towaru bez zachowania warunków wskazanych w pkt 1 – 3 powyżej, Klient jest zobowiązany odebrać od Inoxa Towar lub Towary w terminie [3] dni od dnia poinformowania Klienta przez Inoxa o nieuwzględnieniu zwrotu
i obowiązku odebrania Towaru.


6. W przypadku uznania zwrotu Towaru, Inoxa zwróci Klientowi równowartość ceny zapłaconej przez Klienta z tytułu zakupu Towaru (bez kosztów dostawy bądź jakichkolwiek innych kosztów związanych z zakupem poniesionych przez Klienta) oraz wystawi i prześle Klientowi odpowiednią fakturę korygującą.


7. Zwrot ceny zwróconych Towarów następuje:


a. przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności (w przypadku, gdy płatność za Towar była realizowana przelewem) lub na rachunek bankowy wskazany przez Klienta (jeżeli płatność była realizowana za pobraniem, gotówką do rąk kuriera),

b. w terminie [14] dni od dnia, w którym Towar został dostarczony na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) lub inny wskazany przez Inoxa adres.

 


§13. Dane osobowe


1. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników przekazanych Inoxa
w związku z rejestracją w ramach Platformy jest Inoxa.


2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla zakończenia procesu rejestracji umożliwiającego dokonywanie zakupów Towarów
i korzystania z Platformy.


3. Inoxa przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników w zakresie firmy, imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu wyłącznie w celu obsługi procesu składania Zamówień, realizacji zawartych Umów Sprzedaży, wysyłania newslettera, świadczenia przez Inoxa usług drogą elektroniczną oraz realizacji innych obowiązków wskazanych w Regulaminie lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


4. Klient oraz Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia lub żądania ich usunięcia, a także,
w przypadkach przewidzianych prawem, do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

5. Inoxa może udostępnić dane osobowe Klientów lub Użytkowników podmiotom trzecim, powierzając tym podmiotom ich przetwarzanie wyłącznie dla realizacji celów określonych
w pkt 3 powyżej, a także w przypadkach prawem przewidzianych.


6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów określone są w dokumencie „Polityka Prywatności”.

 


§14. Newsletter Inoxa


1. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez Inoxa na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany w formularzu rejestracyjnym (lub w ramach późniejszej aktualizacji danych Klienta) informacji o promocjach i nowościach pojawiających się w ramach Platformy (newsletter).

2. Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji
w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Newsletter”, dostępnej na stronie internetowej Platformy.


3. Subskrypcja newslettera jest nieodpłatna i dobrowolna.


4. Klient może w każdym czasie, samodzielnie, zrezygnować z otrzymywania newslettera.
W tym celu Klient winien odznaczyć stosowne pole w dowolnym otrzymanym newsletterze.

 

§15. Postanowienia końcowe


1. Aktualny Regulamin jest każdorazowo udostępniony na stronach internetowych Platformy.

2. Inoxa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych Platformy.

3. O zmianie Regulaminu Inoxa poinformuje poprzez komunikat widoczny na stronach Platformy oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Klientom na adres e-mail przypisany do ich Konta powiadomienia o zmianie Regulaminu (wraz z załączonym regulaminem
w formacie PDF).


4. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla zarejestrowanego Klienta, który nie wypowie umowy o dostęp do Platformy prowadzenie Konta na Platformie (nie zrezygnuje z Konta na zasadach określonych w §3 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu.

5. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić co najmniej 7 dni od daty powiadomienia Klientów o zmianie Regulaminu dokonanego zgodnie z pkt 3 powyżej.

6. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację Zamówień złożonych przed datą wejścia
w życie zmiany Regulaminu. Zamówienia te realizowane są na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy sprzedaży.


7. Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Zasady wykorzystywania plików cookies zostały określone
w dokumencie „Polityka Prywatności”.


8. Zabronione jest wykorzystywanie przez Klientów elementów graficznych (w tym logo Inoxa), układu i kompozycji stron internetowych Platformy, a także innych praw własności intelektualnej i przemysłowej, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Inoxa. Nazwy Towarów są wykorzystywane wyłącznie w celach handlowych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.


9. Ustawienia urządzeń końcowych Klientów mogą prowadzić do różnic pomiędzy przedstawieniem danego Towaru na Platformie lub w korespondencji między Stronami a jego rzeczywistym wyglądem.


10. Prawem właściwym dla Regulaminu oraz składania i realizacji Zamówień jest prawo polskie.

11. Spory powstałe między Stronami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno).


12. Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 05.01.2017.