Polityka prywatności


Polityka Prywatności platformy sprzedażowej

www.inoxa.pl§1. Klauzula informacyjna – Platforma B2B


Stosowane pojęcia


Pojęcia używane w niniejszej klauzuli informacyjnej pisane od wielkiej litery, takie jak: „Klient”, „Użytkownik”, „Konto”, „Subkonto”, „Platforma”, „Zamówienie”, „Towar”, „Umowa Sprzedaży” mają znaczenie nadane im w Regulaminie platformy sprzedażowej B2B, dostępnym tutaj.

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Administrator

Administratorem danych osobowych („Administrator”) przetwarzanych w związku z założeniem i prowadzeniem Konta oraz Subkont i korzystaniem z ich funkcjonalności, przesyłaniem newslettera, a także w związku z kontaktowaniem się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Platformy oraz poza nią jest Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Rozwojowej 16, 43-600, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168596, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Katowice-Wchód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6281976775, REGON: 35717793400000, BDO: 000066142, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500 zł.


Inspektor ochrony danych osobowych


Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych. Można się z nim skontaktować pod adresem e-mail wskazanym w sekcji „Kontakt”.


Kontakt


W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: [___] lub w następujący sposób:

•  pocztą tradycyjną: ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno;

•  za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: [___].


Źródło pochodzenia danych


Administrator pozyskuje dane osobowe za pośrednictwem Platformy bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (w szczególności poprzez formularze na niej dostępne), za pomocą Plików cookies i innych podobnych technologii, a także w drodze udostępnienia danych osobowych poprzez:

•  wskazanie przez Klienta osoby, której dane dotyczą jako osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta jako osoby kontaktowej,

•  przekazanie danych osobowych przez Klienta w inny sposób w okresie trwania umowy zawartej z Administratorem w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji tej umowy, w szczególności podanie danych niezbędnych do założenia Subkonta,

•  pozyskanie danych osobowych z powszechnie dostępnych źródeł (np. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).


Kategorie przetwarzanych danych osobowych


W związku z pozyskiwaniem danych osobowych Użytkowników od Klientów oraz danych osobowych innych osób fizycznych nie bezpośrednio od tych osób, Administrator wskazuje, że przetwarza następuje dane osobowe Użytkowników oraz ww. innych osób fizycznych:

•  imię i nazwisko,

•  e-mail,

•  numer telefonu,

•  (opcjonalnie) zajmowane stanowisko.


Cele przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą oraz osób fizycznych korzysztających we własnym imieniu z Platformy lub komunikujących się z Administratorem środkami komunikacji elektronicznej poza nią, niebędących Klientami, przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne przetwarzania:

 Cel przetwarzania danych Podstawa przetwarzania danych

Świadczenie przez Administratora na rzecz Klienta usługi dostępu i umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Platformy

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych osobowych, których podanie
w procesie rejestracji Konta jest konieczne,

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie danych osobowych, których podanie
w procesie rejestracji Konta nie jest konieczne

Obsługa Zamówień oraz Zapytań kierowanych przez Klienta, zawieranie oraz wykonywanie przez Administratora zawartych na podstawie Zamówień Umów Sprzedaży Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Obsługa procesu sprzedaży Produktów Niestandardowych oraz pozostałej sprzedaży realizowanej poza Platformą Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Obsługa reklamacji dotyczących usług dostępu do Platformy oraz reklamacji dotyczących wad Towarów Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi oraz przepisami
o rachunkowości
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw, w tym na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności, badaniu preferencji oraz tworzeniu statystyk korzystania z Platformy w celu poprawy jakości funkcjonalności oraz świadczonych usług
Profilowanie w celu kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administrator polegający na personalizowaniu działań marketingowych podejmowanych przez Administratora 
Marketing bezpośredni Towarów i usług świadczonych przez Administratora, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu zgody na takie działanie (np. poprzez zapisanie się do newslettera) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działalności marketingowej przez Administratora
Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez formularz kontaktowy dostępny za pośrednictwem Platformy oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej, w zakresie niezwiązanym w obsługą procesu sprzedaży Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na utrzymywaniu kontaktu z osobą komunikującą się
z Administratorem

 

Dane osobowe Użytkowników oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe Administrator uzyskał w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą przetwarzane są przez Administratora w następujących celach i w oparciu o wskazane poniżej podstawy prawne przetwarzania:

Zapewnienie kontaktu z Klientem, weryfikacja, czy Użytkownik jest uprawniony do wykonywania czynności w imieniu Klienta, zapewnienie prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem, w tym Umów Sprzedaży, umożliwienie Użytkownikowi korzystania z funkcjonalności Platformy w imieniu Klienta Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na zapewnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcjonalności Platformy w celu podejmowania czynności w imieniu Klienta,
w tym obsługi umów zawieranych przez Administratora i Klienta
Ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw, w tym na ustalaniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnymi roszczeniami
Prowadzenie działań analitycznych i statystycznych Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, badaniu ich preferencji oraz tworzeniu statystyk korzystania z Platformy w celu poprawy jakości funkcjonalności oraz świadczonych usług
Profilowanie w celu kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administrator polegający na personalizowaniu działań marketingowych podejmowanych przez Administratora 
Marketing bezpośredni Towarów i usług świadczonych przez Administratora, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie działanie (np. poprzez zapisanie się do newslettera) Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działalności marketingowej przez Administratora
Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez formularz kontaktowy dostępny za pośrednictwem Platformy oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji elektronicznej, w zakresie niezwiązanym w obsługą procesu sprzedaży Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na utrzymywaniu kontaktu z osobą komunikującą się z Administratorem

 

Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi doradcze (np. prawne, podatkowe, rachunkowe) oraz usługi informatyczne.


Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych


Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je w tzw. państwach trzecich (tj. spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednakże tylko w zakresie niezbędnym, związanym ze świadczeniem przez te podmioty usług na rzecz Administratora, zwłaszcza informatycznych.


Przekazywanie danych osobowych poza EOG oparte jest o mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony tych danych w państwach trzecich. W szczególności przekazywanie danych osobowych może następować w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony lub na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych decyzją Komisji Europejskiej, z zastrzeżeniem ew. dalszych wymogów związanych z takim przekazywaniem.


W celu uzyskania dodatkowych informacji nt. stosowanych przez Administratora zabezpieczeń transferu danych do państw trzecich, w tym uzyskania kopii takich dodatkowych zabezpieczeń, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji „Kontakt”.


Okres przechowywania danych osobowych


Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów przetwarzania, tj.

•  w zakresie świadczenia usługi dostępu i umożliwienia Klientowi korzystania z funkcjonalności Platformy – przez czas wykonywania umowy na świadczenie takiej usługi;

•  w zakresie realizacji Umów Sprzedaży – przez czas realizacji Umowy Sprzedaży oraz okres gwarancji udzielonej na Towary;

•  w zakresie dokonywania rozliczeń oraz prowadzenia rachunkowości – w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;

•  w zakresie ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres oraz w zakresie niezbędnym w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami;

•  w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, skutkującego obowiązkiem jego uwzględnienia – do czasu jego uwzględnienia.


Prawa osoby, której dane dotyczą


Osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora ma prawo do:

•  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

•  sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

•  usunięcia danych osobowych,

•  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•  przenoszenia danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy.


W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w oparciu o podstawę przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu realizacji któregokolwiek z powyższych praw, prosimy o kontakt pod adresem podanym w sekcji „Kontakt”.

Skarga do organu nadzorczego


W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące w tym zakresie przepisy, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


Administrator nie wykorzystuje mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji. W oparciu jednak o informacje zbierane przez Administratora za pośrednictwem Plików cookies i podobnych technologii (zgodnie z definicją nadaną im w Polityce plików cookies, dostępnej tutaj) oraz na podstawie informacji zbieranych i przetwarzanych przez Administratora w trakcie korzystania przez osobę, której dane dotyczą z funkcjonalności Platformy (np. historia zakupów, zawartość koszyka) Administrator może dokonywać profilowania w celu kierowania spersonalizowanego przekazu marketingowego (np. bannery reklamy wyświetlane na Platformie dostosowane do preferencji osoby, której dane dotyczą, a w przypadku zapisania się do newslettera – kierowanie do takiej osoby spersonalizowanego mailingu).

Obowiązek podania danych


Podanie danych osobowych przez Klienta albo osobę fizyczną korzystającą we własnym imieniu z Platformy lub komunikującą się z Administratorem środkami komunikacji elektronicznej poza nią, niebędącą Klientem, w zakresie danych oznaczonych w formularzach dostępnych na Platformie jako „wymagane” jest konieczne w celu skorzystania z funkcjonalności wymagających wykorzystania formularza (np. założenie Konta, skontaktowanie się z Administratorem za pomocą dostępnego na Platformie formularza kontaktowego).

Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić lub utrudnić Administratorowi kontakt z osobą, której dane dotyczą albo ograniczyć zakres usług możliwych do świadczenia przez Administratora.


§2. Zasady przetwarzania danych osobowych


1. Inoxa wdraża środki organizacyjno-techniczne, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zapobiegnięcie przypadkowej utracie, zniekształceniu lub zniszczeniu danych osobowych, zabraniu przez osoby nieupoważnione i przetwarzaniu niezgodnym z obowiązującymi przepisami.

2. Inoxa dokłada starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klient Platformy powinien:

a.  W toku rejestracji ustawić hasło zgodne z podanymi w Regulaminie wymogami,

b.  Wylogować się z Platformy po zakończonej sesji (zamknięcie przeglądarki równoznaczne jest z wylogowaniem się z Platformy),

c.  Zachować login i hasło do Platformy w tajemnicy i nie ujawniać go osobom trzecim,

d.  Stosować oprogramowanie antywirusowe i stosować się do zaleceń jego producenta,

e.  Korzystać z zaufanych urządzeń końcowych, zaś w braku takiej możliwości nie zapamiętywać na urządzeniu końcowym danych logowania.

4. Platforma może zawierać łącza internetowe prowadzące do stron znajdujących się poza Platformą. Inoxa nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na zewnętrznych stronach internetowych. Dla uniknięcia wątpliwości przez strony zewnętrzne rozumiane są strony internetowe znajdujące się poza domeną www.inoxa.pl.

§3. Zasady wykorzystania plików „cookies”


1. W związku z korzystaniem z Platformy na urządzeniach końcowych Klienta (Użytkownika) lub innych osób korzystających z Platformy gromadzone są pliki typu „cookies” („ciasteczka”) oraz inne podobne technologie.

2. Pliki „cookies” nie są przechowywane na serwerach Inoxa, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Informacje zawarte w plikach „cookies” są jedynymi informacjami pobieranymi przez witrynę www.inoxa.pl w sposób automatyczny.

3. Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Pliki „cookies” mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

4. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z plików „cookies” Klientów (Użytkowników)lub innych osób korzystających z Platformy z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może znaleźć.

5. Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. W podanych w Polityce przypadkach podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” mogą być także podmioty zewnętrzne.

6. Pliki „cookies” przetwarzane przez Administratora obejmować będą:

a.  pliki „cookies” niezbędne dla dostosowania zawartości witryny www.inoxa.pl do preferencji osoby odwiedzającej witrynę oraz optymalizacji korzystania z witryny; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik, i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b.  pliki „cookies” umożliwiające tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;

c.  pliki „cookies” niezbędne dla utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do witryny), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu i hasła (pliki „cookies” pamiętające ustawienia strony);

d.  pliki „cookies” wykorzystywane do analizy ruchu na stronie – analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez spółkę Google, Inc.

e.  pliki „cookies” wykorzystywane do wyświetlania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji na stronach Inoxa, jak i poza nimi (np. w sieci Google Display Network).

Szczegółowa lista wykorzystywanych plików cookies dostępna jest w §4 Polityki Prywatności.

7. Platforma wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies”: stałe i sesyjne (tymczasowe). Pliki stałe zapisywane są na urządzeniu końcowym do czasu usunięcia ich przez Klienta Platformy lub do momentu wskazanego w parametrach plików „cookies”. Pliki sesyjne pozostają na urządzeniu końcowym Klienta Platformy jedynie przez czas korzystania z Platformy, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.

8. Klient (Użytkownik) lub inna osoba korzystająca z Platformy może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki „cookies” nie były akceptowane przez urządzenie końcowe. Zablokowanie wykorzystywania plików „cookies” może wpłynąć jednak negatywnie na wygodę korzystania z Platformy i ograniczyć jej funkcjonalność.

9. Dodatkowe informacje na temat ustawień przeglądarek internetowych zawarte są na stronach ich producentów, np.:

a.  Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)

b.  Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)

c.  Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)

d.  Internet Explorer (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)

10. Dodatkowe informacje na temat plików „cookies” dostępne są również w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej oraz np. na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/

11. Klient (Użytkownik) lub inna osoba korzystająca z Platformy może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

§4. Rodzaje plików cookies i innych technologii


 

Nazwa pliku /technologii Zastosowanie Okres przechowywania Więcej informacji
HSID Zawiera zaszyfrowane wpisy konta Google użytkownika i czas ostatniego logowania w celu ochrony przed atakami i kradzieżą danych z wpisów formularzy.

2 lata

https://policies.google.com/privacy,
SID Zabezpieczające pliki cookies używane do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieuczciwemu użyciu danych logowania i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi stronami. 2 lata https://policies.google.com/privacy,
NID Plik cookie NID zawiera unikalny identyfikator, którego Google używa do zapamiętania preferencji i innych informacji o użytkowniku, takich jak preferowany język (np. angielski), liczba wyników wyszukiwania, które chce wyświetlić na stronie (np. 10 lub 20) oraz to, czy chce mieć włączony filtr SafeSearch Google. 6 miesięcy https://policies.google.com/privacy,

SSID

SAPISID

APISID

Pliki używane przez Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google,
w oparciu o ostanie wyszukiwania i poprzednie interakcje. Pliki cookie SSID, APISID i SAPISID umożliwiają Google zbieranie informacji o użytkownikach dla filmów wideo hostowanych przez youtube.
2 lata https://policies.google.com/privacy,
CONSENT Przechowuje preferencje odwiedzających i personalizuje reklamy. 17 lat https://policies.google.com/privacy,
DV Pliki cookies używane do reklamy ukierunkowanej. 10 godzin https://policies.google.com/privacy,
OGPC Plik cookie używany przez Google do przechowywania preferencji
i informacji o użytkowniku za każdym razem, gdy odwiedza on strony internetowe zawierające mapy geograficzne Google Maps.
1 rok https://policies.google.com/privacy,
_ga Plik cookie powiązany z Google Universal Analytics, jest dołączany do każdego żądania strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby analizy witryn. 2 lata https://policies.google.com/privacy,
1P_JAR Plik cookie zawierający informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem wspomnianej strony internetowej. 2 lata https://policies.google.com/privacy,
OTZ Plik używany przez Google Analytics, który zapewnia zbiorczą analizę odwiedzających Witrynę. 1 miesiąc https://policies.google.com/privacy,

_Secure-3PSID

_Secure-1PSID

_Secure-1PAPISID

_Secure-3PAPISID

Pliki cookies wykorzystywane do budowania profilu zainteresowań odwiedzających witrynę - w celu wyświetlania odpowiednich i spersonalizowanych reklam Google. 2 lata

https://policies.google.com/privacy,

 

_gid Plik cookie używany przez Google Analytics do przechowywania i aktualizowania unikalnej wartości dla każdej odwiedzanej strony. 1 dzień https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
Smclient Identyfikujący plik cookie, przypisywany zidentyfikowanym kontaktom monitorowanym. 10 lat https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
_smps Przechowuje informacje o wyświetlanych pop-upach na stronie. 10 lat https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
smuuid Plik cookie śledzący wizyty anonimowe. Przypisywane jest każdemu odwiedzającemu stronę. 10 lat

https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm

smg Plik cookie identyfikujący użytkownika. 7 lat https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
smforms Plik cookie obsługujący formularze kontaktowe i popupy. 10 lat https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm
smvr Plik cookie przechowujący informacje o wizytach (zakodowane base64). 10 lat

https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm

SERVERID Plik cookie narzędzia SalesManago. Sesja https://www.salesmanago.pl/info/rodo.htm

 

§5. Postanowienia końcowe


1. Aktualna Polityka Prywatności jest każdorazowo udostępniona na stronach internetowych Platformy. Aktualna Polityka Prywatności dostępna jest także tutaj.

2. Inoxa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Zmieniona Polityka Prywatności zostanie udostępniona każdorazowo na stronach internetowych Platformy.

3. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: [___]

Polityka Prywatności platformy sprzedażowej
www.inoxa.pl

 

§1. Administrator danych

 

1. Administratorem danych osobowych klientów platformy sprzedażowej www.inoxa.pl (dalej: Platforma) jest Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych (dalej: Inoxa).

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Inoxa zbiera dane osobowe w związku z korzystaniem z Platformy, z następujących źródeł:


a. formularz rejestracyjny dostępny na Platformie,*

b. pliki „cookies”,

c. korespondencja przekazywana Inoxa w jakiejkolwiek postaci,

d. informacje przekazywane przedstawicielom Inoxa w siedzibie spółki.

 

2. Inoxa przetwarza dane osobowe Klientów lub Użytkowników w zakresie firmy, imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu wyłącznie w celu obsługi procesu składania Zamówień, realizacji zawartych Umów Sprzedaży, wysyłania newslettera, świadczenia przez Inoxa usług drogą elektroniczną oraz realizacji innych obowiązków wskazanych w Regulaminie lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.


3. Dane osobowe są przetwarzane przez Inoxa przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym czasie jedynie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne dla zakończenia procesu rejestracji umożliwiającego dokonywanie zakupów Towarów i korzystania
z Platformy.


5. Klient oraz Użytkownik ma prawo dostępu do treści przekazanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia lub żądania ich usunięcia, a także,
w przypadkach przewidzianych prawem, do złożenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.

6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Inoxa może udostępnić dane osobowe Klientów lub Użytkowników podmiotom trzecim, powierzając tym podmiotom ich przetwarzanie wyłącznie dla realizacji celów określonych w pkt 2 powyżej, a także w przypadkach prawem przewidzianych.


8. Żądanie poprawy, usunięcia danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu co do ich przetwarzania może zostać dokonane za pośrednictwem wiadomości e-mail wystałej na
adres mglogowska@inoxa.pl w każdym czasie, nieodpłatnie. W przypadku skierowania żądania usunięcia danych lub wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania (z wyłączeniem przetwarzania w celach marketingowych), Konto Klienta założone na Platformie zostaje usunięte z chwilą uwzględnienia żądania, ze skutkiem określonym w Regulaminie Platformy. W przypadku usunięcia Konta dane osobowe zostaną usunięte w terminie do [3] dni roboczych.

§3. Zasady przetwarzania danych osobowych

 

Inoxa wdraża środki organizacyjno-techniczne, mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zapobiegnięcie przypadkowej utracie, zniekształceniu lub zniszczeniu danych osobowych, zabraniu przez osoby nieupoważnione i przetwarzaniu niezgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

Inoxa dokłada starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób zapewniający adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Klient Platformy powinien:


W toku rejestracji ustawić hasło zgodne z podanymi w Regulaminie wymogami, 


Wylogować się z Platformy po zakończonej sesji (zamknięcie przeglądarki równoznaczne jest z wylogowaniem się z Platformy),


Zachować login i hasło do Platformy w tajemnicy i nie ujawniać go osobom trzecim,


Stosować oprogramowanie antywirusowe i stosować się do zaleceń jego producenta,


Korzystać z zaufanych urządzeń końcowych, zaś w braku takiej możliwości nie zapamiętywać na urządzeniu końcowym danych logowania.

Platforma może zawierać łącza internetowe prowadzące do stron znajdujących się poza Platformą. Inoxa nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na zewnętrznych stronach internetowych. Dla uniknięcia wątpliwości przez strony zewnętrzne rozumiane są strony internetowe znajdujące się poza domeną www.inoxa.pl.


§4. Zasady wykorzystania plików „cookies

 

1. W związku z korzystaniem z Platformy gromadzone są pliki typu „cookies” („ciasteczka”). Poprzez korzystanie z Platformy wyrażają Państwo zgodę na używanie plików „cookies” zgodnie z niniejszą Polityką.

2. Pliki „cookies” nie są przechowywane na serwerach Inoxa, a dane z nich są odczytywane jedynie podczas wizyty na stronie. Informacje zawarte w plikach „cookies” są jedynymi informacjami pobieranymi przez witrynę www.inoxa.pl w sposób automatyczny.


3. Pliki „cookies” są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą i czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Pliki „cookies” mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.


4. Administrator nie będzie łączył danych uzyskanych z plików „cookies” Klientów (Użytkowników)
z żadnymi innymi danymi, w posiadaniu których znajduje się bądź może znaleźć.


5. Podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” w urządzeniu osoby odwiedzającej witrynę oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny: [dane operatora witryny: nazwa, adres siedziby, dane kontaktowe]. W podanych w Polityce przypadkach podmiotem zamieszczającym pliki „cookies” mogą być także podmioty zewnętrzne.


6. Pliki „cookies” przetwarzane przez właściciela witryny www.inoxa.pl obejmować będą:


a. pliki „cookies” niezbędne dla dostosowania zawartości witryny www.inoxa.pl do preferencji osoby odwiedzającej witrynę oraz optymalizacji korzystania z witryny;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie, z którego korzysta użytkownik,
i odpowiednio wyświetlić stronę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. pliki „cookies” umożliwiające tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości;

c. pliki „cookies” niezbędne dla utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu do witryny), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie witryny ponownie wpisywać loginu
i hasła (pliki „cookies” pamiętające ustawienia strony);

d. pliki „cookies” wykorzystywane do analizy ruchu na stronie – analiza ta dokonywana jest za pomocą urządzenia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez spółkę Google, Inc.

e. pliki „cookies” wykorzystywane do wyświetlania użytkownikowi reklam dopasowanych do jego preferencji na stronach Inoxa, jak i poza nimi (np. w sieci Google Display Network).


7. Platforma wykorzystuje dwa rodzaje plików „cookies”: stałe i sesyjne (tymczasowe). Pliki stałe zapisywane są na urządzeniu końcowym do czasu usunięcia ich przez Klienta Platformy lub do momentu wskazanego w parametrach plików „cookies”. Pliki sesyjne pozostają na urządzeniu końcowym Klienta Platformy jedynie przez czas korzystania z Platformy, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia wykorzystywanej przez użytkownika przeglądarki.

8. Klient (Użytkownik) może zrezygnować ze zbierania plików „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w taki sposób, aby pliki „cookies” nie były akceptowane przez urządzenie końcowe. Zablokowanie wykorzystywania plików „cookies” może wpłynąć jednak negatywnie na wygodę korzystania z Platformy i ograniczyć jej funkcjonalność.
9. Dodatkowe informacje na temat ustawień przeglądarek internetowych zawarte są na stronach ich producentów, np.:


a. Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl)

b. Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka)

c. Opera (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)

d. Internet Explorer (http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html)


10. Dodatkowe informacje na temat plików „cookies” dostępne są również w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej oraz np. na stronie internetowej http://wszystkoociasteczkach.pl/

11. Klient (Użytkownik) może uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików „cookies”, w treści, w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.

§5. Postanowienia końcowe

 

1. Aktualna Polityka Prywatności jest każdorazowo udostępniona na stronach internetowych Platformy.

2. Inoxa zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie. Zmieniona Polityka Prywatności zostanie udostępniona każdorazowo na stronach internetowych Platformy.

3. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 18.01.2018