Rodzaje dokumentów kontroli

                Według normy 10204:2006 - "Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentów kontroli" wyróżnić można następujące atesty:

1. Dokumenty kontroli oparte na kontroli wewnętrznej.

                Kontrola wewnętrzna wg definicji to kontrola przeprowadzana przez producenta według własnych procedur w celu oceny czy wyroby określone tą samą specyfikacją wyrobu i wykonane według tego samego procesu wytwarzania spełniają wymagania podane w zamówieniu. W tej grupie wyróżniamy dwa rodzaje dokumentów:

 ● Zaświadczenie o jakości 2.1

Deklaracja zgodności 2.1. jest podstawową I najprostszą formą deklaracji właściwości wyrobu. Producent po prostu deklaruje zgodność wykonania z zamówieniem, bez przytaczania wyników badań z kontroli wewnętrznej.

 ● Atest 2.2

W dokumencie tym producent deklaruje zgodność wykonania z zamówieniem, dodatkowo podaje wyniki badań z ogólnej kontroli wewnętrznej. Świadectwo zawiera informacje na temat wybranych właściwości wyrobów na podstawie przeprowadzonych badań, takich jak skład chemiczny materiału, wytrzymałość na rozciąganie czy twardość.

2. Dokumenty kontroli oparte na kontroli odbiorczej.

Kontrola odbiorcza to wg definicji kontrola przeprowadzana przed wysyłką, na wyrobach lub na partiach wyrobów, które mają stanowić dostawę. Kontrola odbiorcza sprawdza, czy wysyłane elementy spełniają wymagania podane w zamówieniu. W tej grupie wyróżniamy dwa rodzaje dokumentów:

● Świadectwo odbioru 3.1

W tym dokumencie producent potwierdza zgodność wyrobu z zamówieniem oraz podaje wyniki badań z kontroli odbiorczej (zakres badań zależy od rodzaju badanego elementu, obowiązujących go norm i ustaleń określonych w zamówieniu). Świadectwo 3.1. jest potwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela kontroli, który musi być niezależny od wydziału produkcyjnego.

Atest 3.1 zawiera zwykle gatunek materiału, numer wytopu, skład chemiczny, wyniki badań własności mechanicznych.

 ● Świadectwo odbioru 3.2

Jest to świadectwo odbioru, w którym producent potwierdza zgodność wyrobu z zamówieniem i podaje wyniki badań z kontroli odbiorczej. Świadectwo odbioru 3.2 musi być potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela kontroli producenta, niezależnego od wydziału produkcyjnego i upoważnionego przedstawiciela kontroli zamawiającego) lub Inspektora kontroli.

Wyroby poddane kontroli wewnętrznej, jak sama norma mówi niekoniecznie muszą pochodzić z partii stanowiącej dostawę. W przeciwieństwie do kontroli odbiorczej, gdzie próbki do badań muszą pochodzić z konkretnej partii wysyłanej do klienta.

                Dokumenty kontroli jakości powinny być dostarczane w oryginale lub w formie kopii dokumentów kontroli dostarczonych mu przez producenta bez dokonywania w nich żadnych zmian. Kopiowanie oryginalnych dokumentów jest dopuszczalne, pod warunkiem, że są stosowane procedury identyfikowalności lub jest dostępny na żądanie oryginalny dokument.

 

Firma INOXA, jako dystrybutor elementów nierdzewnych I kwasoodpornych może wystawić:

● Deklaracja zgodności jako dowód na zgodność wykonania wyrobu z przywołanymi normami oraz wymaganiami podanymi na zamówieniu. Deklaracja zgodności na elementy nierdzewne jest wystawiana nieodpłatnie.

● Deklaracja zgodności dostawcy jako bardziej rozbudowana forma zwykłej deklaracji zgodności z przywołaniem obowiązujących norm.

● Atest materiałowy potwierdzający zgodność składu chemicznego. Posiadając spektrometr fluorescencji rentgenowskiej jesteśmy w stanie w szybki i nieniszczący sposób określić skład badanej próbki (bez zawartości węgla).

WG UZNANIA

Osobną kwestią jest deklaracja własności użytkowych, której jako dystrybutor nie możemy dostarczyć. Elementy złączne ze stali nierdzewnej austenitycznej A2/A4 zostały wyprodukowane według norm które nie są normami zharmonizowanymi, z przeznaczeniem do połączeń skręcanych, bez określenia branży w której mają być stosowane. W związku z tym deklaracja właściwości użytkowych nie jest obowiązkowa i producent jej nie wystawił.

 Ustawa o wyrobach budowlanych umożliwia wprowadzenie do obrotu zgodnie z punktem 3 Art.5: 

Art. 5. [Oznakowanie CE wyrobu budowlanego; wyroby budowlane nieobjęte normami zharmonizowanymi ani zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych]

  1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
  2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.
  3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.