Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o zasadach wykorzystania plikow “Cookies” opisanych w Polityce Prywatności.

  ×

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE TOWARÓW

1. W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia dostawy Towaru lub Towarów Klient:

 • zbada doręczony Towar lub Towary pod względem ilościowym oraz jakościowym,
 • w razie stwierdzenia wad ilościowych lub wad jakościowych Towarów – złoży Inoxa Reklamację, zawiadamiając Inoxa o niekompletności przesyłki lub o ujawnieniu wad jakościowych Towaru lub Towarów, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji w zakresie wad ilościowych oraz wad jakościowych Towarów.


2. Reklamacja dotycząca wad ilościowych lub wad jakościowych Towarów powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów, pod rygorem jej bezskuteczności:
 • za pomocą formularza „Reklamacje” dostępnego dla Użytkowników w ramach Konta Klienta po zalogowaniu, lub
 • pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno), lub
 • pocztą elektroniczną po wypełnieniu formularza dostępnego na stronie www.inoxa.pl.


3. Składając Reklamację Klient powinien wykazać dokonanie zakupu Towaru objętego Reklamacją od Inoxa.

4. Klient dostarczy Inoxa Towary objęte Reklamacją wysyłając je na koszt Inoxa na adres siedziby Inoxa (ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno) za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej przez Inoxa.

5. Reklamacje rozpatrywane są przez Inoxa w terminie [30] dni od daty otrzymania przez Inoxa Towaru objętego Reklamacją.

6. Inoxa niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji przedstawia Klientowi swoje stanowisko w sprawie zgłoszonej Reklamacji wraz z uzasadnieniem, przesyłając Klientowi odpowiednie oświadczenie na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w ramach dokonanej później aktualizacji danych Klienta.

7. W przypadku uznania Reklamacji przez Inoxa:
 • Inoxa na własny koszt dostarczy Klientowi w miejsce Towarów wadliwych lub brakujących odpowiednie Towary, które będą fabrycznie nowe i wolne od wad,
 • a jeśli będzie to niemożliwe – Klient będzie uprawniony do:

   a. odstąpienia od Umowy Sprzedaży w zakresie wadliwego Towaru zwrotu Towaru realizowanego na zasadach opisanych w §13 Regulaminu z prawem do żądania zwrotu zapłaconej Inoxa ceny Towarów lub

   b. żądania odpowiedniego obniżenia przez Inoxa ceny Towaru.


8. Jeżeli Reklamacja okaże się niezasadna (tj. Towar jest wolny od wad objętych gwarancją), Inoxa:
 • zwróci Towar Klientowi,
 • obciąży Klienta kosztami transportu Towaru (w zakresie przesłania Towaru do Inoxa oraz odesłania Towaru do Klienta) oraz
 • obciąży Klienta kosztami sprawdzenia Towaru przez rzeczoznawcę na okoliczność występowania wad Towaru.


9. W przypadku zwłoki Klienta z zapłatą ceny Towaru objętego Reklamacją Inoxa ma prawo wstrzymać się z realizacją obowiązków gwarancyjnych do chwili zapłaty przez Klienta pełnej kwoty zaległości.

10. Z uwagi na przewidzianą powyższymi postanowieniami odpowiedzialność Inoxa z tytułu gwarancji, Strony wyłączają odpowiedzialność Inoxa z tytułu rękojmi za wady Towarów w najszerszym dopuszczalnym prawem zakresie.