Korzystając z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na użycie plików cookies. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich zapisywaniu.
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o zasadach wykorzystania plikow “Cookies” opisanych w Polityce Prywatności.

  ×

Nocna promocja regulamin

Regulamin promocji „Nocna promocja”

Spis treści:


§1. Definicje
§2. Postanowienia ogólne
§3. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji
§4. Reklamacje
§5. Postanowienia końcowe

§1. Definicje


1. Użyte w postanowieniach Regulaminu pojęcia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:


Czas trwania Promocji

Promocja nie jest ograniczona czasowo, trwa do wyczerpania zapasów lub do zakończenia jej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo, do możliwości zakończenia Promocji w dowolnym momencie.


Organizator

Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych, prowadząca i administrująca Platformą.


Klient

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystająca z Platformy, w szczególności dokonująca za pośrednictwem Platformy zakupów Towarów lub składająca Zapytanie.


Konto

zestaw funkcjonalności Platformy przypisanych konkretnemu Klientowi, który dokonał rejestracji w ramach Platformy oraz przechowywany w ramach Platformy zestaw informacji, zawierający w szczególności dane identyfikujące Klienta oraz dane dotyczące historii dokonywanych przez Klienta zakupów. W ramach Konta Klient może tworzyć Subkonta.


Towar

rzecz ruchoma prezentowana przez Inoxa w ramach Platformy, jako rzecz mogąca stanowić przedmiot Zamówień składanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy oraz przedmiot Umów Sprzedaży zawieranych przez Strony na podstawie Zamówień złożonych przez Klienta.


Platforma

administrowana przez Inoxa internetowa platforma sprzedażowa B2B (platforma e-commerce) dostępna pod adresem www.inoxa.pl


Produkt Niestandardowy

rzecz ruchoma nie stanowiąca Towaru, jednak o charakterystyce zbliżonej do charakterystyki Towaru; wykonanie lub sprzedaż Produktu Niestandardowego według wskazanej przez Klienta specyfikacji mogą zostać zrealizowane przez Inoxa na warunkach indywidualnie uzgodnionych pomiędzy Klientem i Inoxa.


Promocja

akcja promocyjna polegająca na obniżeniu wartości netto Towarów objętych Promocją o 5% w Czasie trwania Promocji.


Regulamin

Regulamin platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl


Regulamin promocji

niniejszy Regulamin promocji “Nocna promocja”.


Zamówienie

oświadczenie woli Klienta złożone Inoxa za pośrednictwem Platformy (formularza Zamówienia dostępnego z poziomu Konta Klienta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży; Zamówienie stanowi złożoną Inoxa przez Klienta ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu oraz w odpowiednich postanowieniach Regulaminu.


Zapytanie

złożone Inoxa przez Klienta za pośrednictwem Platformy zapytanie o:

  • możliwość i warunki sprzedaży Produktu Niestandardowego, w tym jego ceny, specyfikacji technicznej, warunków dostawy
  • szczegółowe warunki realizacji Umowy Sprzedaży dotyczącej Towarów.§2. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin promocji pod nazwą „Nocna promocja” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące Klientom, a także obowiązki Organizatora.


2. Organizatorem Promocji jest Inoxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, ul. Rozwojowa 16, 43-600 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000168596, NIP: 6281976775, REGON: 357177934, o kapitale zakładowym w wysokości 142 500,00 złotych, prowadząca i administrująca Platformą.


3. Promocja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy B2B, dostępnej pod adresem www.inoxa.pl.


4. Promocja nie dotyczy Zamówień składanych drogą mailową lub telefonicznie.


5. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy posiadają aktywne Konto na Platformie B2B (www.inoxa.pl).§3. Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji


1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Klienta na zasadach określonych w Regulaminie promocji z Promocji obejmującej udzielenie Klientowi rabatu cenowego w wysokości 5% od bazowej ceny sprzedaży netto Towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Platformy i dostępnych na magazynie w Czasie trwania Promocji. Promocja nie dotyczy składanych przez Klienta Zapytań na Towary, których Organizator nie posiada na magazynie w czasie trwania promocji. Promocja nie dotyczy również Produktów Niestandardowych.


2. Promocja dotyczy wyłącznie pełnych opakowań Towarów.


3. Udział w Promocji jest bezpłatny (tzn. zakup Towarów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny Towarów podlegających Promocji oraz kosztów dostawy.


4. W Promocji udział biorą wszyscy Klienci, którzy w czasie jej trwania złożą zamówienie poprzez Platformę B2B dostępną pod adresem www.inoxa.pl.


5. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy Towarów zakupionych w ramach Promocji, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.


6. Przyznany przez Organizatora w ramach Promocji rabat cenowy nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.


7. Wszystkie Towary zakupione przez Klienta w Czasie trwania promocji objęte są gwarancją na Towary szczegółowo opisaną w Regulaminie platformy sprzedażowej B2B www.inoxa.pl§4. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia nieprawidłowości w szczególności drogą elektroniczną na adres: mdzidek@inoxa.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: Inoxa Sp. z o.o. ul. Rozwojowa 16, 43 – 600 Jaworzno.


2. W celu rozpatrzenia Reklamacji konieczne jest podanie imienia i nazwiska Uczestnika, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.


3. Uczestnik zostanie powiadomiony w terminie 14 dni drogą elektroniczną lub pisemną o rozpatrzeniu Reklamacji i sposobie jej załatwienia.


4. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.


§5. Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://inoxa.pl/nocna-promocja-regulamin.html i wchodzi w życie od dnia 05.08.2019.


2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami dotyczące Promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.