POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Problematyka ochrony środowiska zajmuje wysokie miejsce wśród zadań realizowanych przez firmę INOXA Sp. z o.o. i leży w kompetencjach osób zatrudnionych w firmie. Biorąc pod uwagę rosnącą świadomość ekologiczną otoczenia, w jakim firma działa, Zarząd firmy zobowiązuje się traktować zarządzanie środowiskowe priorytetowo, stwarzając programy, sposoby i działania umożliwiające prowadzenie swojej działalności w sposób przyjazny dla środowiska.

Polityka Środowiskowa firmy INOXA ukierunkowana jest na:

  • Przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska oraz innych wymagań dotyczących działalności firmy.
  • Ograniczanie stosowania, a gdzie można eliminowania substancji szkodliwych dla środowiska.
  • Stosowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ograniczanie uciążliwości procesów u źródła.
  • Prowadzenie racjonalnej i niestwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez segregację, zabezpieczanie i przekazywanie do recyklingu lub likwidacji.
  • Uwzględnianie zagadnień ochrony środowiska na każdym poziomie zarządzania oraz stałe podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników.
  • Zapewnienie by realizacja usług prowadzona była w warunkach przyjaznych środowisku i bezpiecznych dla człowieka.
  • Współdziałanie ze społecznościami lokalnymi.
  • Zmniejszanie emisji zanieczyszczeń.
  • Utrzymanie urządzeń w stanie sprawności technicznej.
  • Śledzenie i ocenianie oddziaływania firmy na środowisko oraz opracowanie planów poprawy ochrony środowiska, zapewnianie środków na ich realizację.

Polityka środowiskowa firmy INOXA stanowi ramy do ustalania i przeglądu celów i zadań środowiskowych. Polityka ta jest komunikowana wszystkim pracownikom lub pracującym w imieniu firmy INOXA.